Vyhľadávanie

Obchodné podmienky
Cenník 2020 od 1.2.2020
Piatok, 21 Február 2020 09:35

CENNÍK DODÁVANÝCH ENERGIÍ, VODY A SLUŽIEB.

na rok 2020 platný od 1.2.2020

1./Elektrická energia

Dodávka el. energie sa oceňuje cenou zloženou z ceny za služby prenosovej sústavy(fakturovaná OKTE), ceny za distribúciu (nadradenej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. a sústavy ENERGOBLOK a.s.) a ceny komodity (silová energia) na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci. Okrem ceny silovej elektriny sú všetky položky stanovené na základe cenových rozhodnutí URSO.

Pri mimoriadnych požiadavkách na dodávku el.energie bude cena stanovená individuálne dohodou /napr. pri vyhlásených regulačných stupňoch zo strany dodávateľa el.energie /.

Zmluvným obdobím na vyhodnotenie spotreby je kalendárny štvrťrok. Štvrťročné množstvá sú stanovené na základe zmluvne dojednaného množstva na rok 2020. Pri nedodržaní zmluvného množstva môže doúčtovať dodávateľ rozdiel medzi dojednaným a skutočným množstvom nasledovne:

- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 90 % vyúčtuje dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,03 €/kWh

- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 115 % vyúčtuje dodávateľ za každú prekročenú kWh k cene 0,01 €/kWh

V zmysle zákona č.250/2012 Z.z. a vyhlášky ÚRSO č.18/2017 , sa cena za el.energiu skladá z nasledovných položiek:

Jednotlivé položky ceny :

Služby OKTE :

- OKTE TSS (systémové služby ) 0,0062121 €/kWh

- OKTE TPS (prevádzkovanie systému ) 0,0236210 € /kWh

Distribúcia ZSE a ENERGOBLOK:

- distribúcia 0,0639382 €/kWh

- náklady na straty sústavy 0,0046125 € /kWh

Predajná cena silovej energie 0,05695 €/kWh

Odvod do Národného jadrového fondu 3,27 €/MWh

K cene bude účtovaná spotrebná daň za el.energiu vo výške 1,32 €/MWh .

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny v r.2018 do 30 MWh(malý podnik):

Na rok 2020 cena nie je stanovená z dôvodu nesplnenia podmienok pre pridelenie štatútu malého podniku na základe spotreby v roku 2018 žiadnym z odberateľov elektriny z našej sústavy.

Upozornenie! Pre všetkých odberateľov: Poplatok za vystavenie vypínacieho príkazu je 10€.

V prípade vypnutia je poplatok za opätovné pripojenie 30€.

2./Zemný plyn

Dodávka zemného plynu sa oceňuje na základe objednaného ročného množstva (ďalej RZM),objednaného denného maxima (ďalej DM) a skutočne odobratého plynu - nameraného prepočítaného množstva plynomerom nasledovnými cenovými položkami:

Odobraté množstvo plynu je množstvo plynu namerané plynomerom v danom období vynásobené prepočítavacím koeficientom, stanovené v technických jednotkách –m3.Prepočítací koeficient je pri odbere do tlaku 5 kPa stanovený objemovým prepočítacím číslom určeným vyhláškou, pri tlaku nad

5 kPa je stanovený prepočtom na normálne podmienky (15 C, bar.tlak 101,325 kPa).

Prepočet objemových jednotiek (m3) na jednotky energie (kWh ) sa urobí vynásobením množstva v m3 priemerným spalným teplom v danom mesiaci (kWh/m3). Priemerné spalné teplo získame ako aritmetický priemer denných spaľných tepiel zverejňovaných denne prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy - SPP distribúcia a.s.

Celková cena dodávky plynu sa skladá z  nasledovných zložiek: platba za vstupný bod, platba za distribúciu, platba za komoditu – plyn, spotrebná daň.

Platba za vstupný bod 1,328 €/ m3/ /deň

Platba sa vypočíta ako podiel na objednanej kapacite za prístup do vysokotlakej časti siete našej distribučnej sústavy. Podiel je vypočítaný na základe objednaného RZM odberného miesta na celkovej objednanej kapacite – 11 000 m3.V danom mesiaci sa platí 1/12 tina.

Platba za distribúciu:

Platba za distribúciu je počítaná podľa prevzatého cenníka SPP distribúcia a.s. nasledovne:

Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu:

Tarifná skupina

Fixná sadzba za mesiac

Ročná sadzba za dennú

distribučnú kapacitu na odbernom mieste

do 1 mil. m3 /deň vrátane

Ročná sadzba za dennú

distribučnú kapacitu na odbernom mieste nad 1 mil. m3/deň

Variabilná sadzba za 1 kWh

(€/mesiac)

(€/m3/deň)

(€/m3/deň)

(€/kWh)

1

1,78

0,0206

2

4,76

0,0084

3

7,64

0,0081

4

12,36

0,0066

5

41,45

0,0059

6

50,78

0,0058

7

126,67

0,0021

8

283,33

0,0017

9

78,22

6,67

0,10

0,0022

10

98,10

6,67

0,10

0,0022

Prekročenie dennej distribučnej kapacity a nedodržanie tarifnej skupiny

Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete sa platí za najvyššie prekročenie v danom mesiaci, a to za množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete, podľa nasledovného vzorca:

Pee=Ee*Pdce*6

pričom

Pee – poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete,

Ee – množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete,

Pdce – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete podľa tabuľky č.1.

Množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

Ee=Cex-(Dce*1,05)

s tým, že Cex> (Dce*1,05)

pričom

Cex – suma vypočítaných alebo nameraných spotrieb za deň na odberných miestach priradených užívateľovi,

Dce – zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete.

Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta zaradené v tarifných skupinách 9 až 10 sa platí za dve najvyššie prekročenia v danom mesiaci za množstvo prekročenia nad 5% v mesiacoch január, február, marec, október, november a december a nad 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste podľa nasledovných sadzieb:

Za množstvo prekročenia nad 5% do 10% vrátane v mesiacoch január, február, marec, október, november a december.

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste zvýšená o 40%.

Za množstvo prekročenia nad 10 % počas celého kalendárneho roka.

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste zvýšená o 80%.

Prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta sa nespoplatňuje do výšky 5% v mesiacoch január, február, marec, október, november a december a do výšky 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.

V prípade ak bolo odberné miesto zaradené do niektorej z tarifných skupín 1 až 7 a počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto množstvo distribuovaného plynu do takéhoto odberného miesta presiahne maximálne množstvo distribuovaného plynu stanovené pre príslušnú tarifnú skupinu (hornú hranicu príslušnej tarifnej skupiny), cena za distribúciu plynu pre takéto odberné miesto bude navýšená o rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej malo byť príslušné odberné miesto zaradené podľa dosiahnutého množstva distribuovaného plynu a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej bolo toto odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto. Tento bod sa aplikuje pre odberné miesta mimo domácnosti.

Pre odberné miesto, ktoré bolo počas trvania zmluvy zaradené do niektorej z tarifných skupín 3,6 až 8, a pre ktoré množstvo distribuovaného plynu počas trvania zmluvy presiahne hornú hranicu tarifnej skupiny 8 o viac ako 10%, sa doúčtuje cena za distribúciu plynu nasledovne t.j. cena za distribúciu plynu pre takéto odberné miesto bude navýšená o:

 1. rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu 8 a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej bolo toto odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto, a

 2. cenou za dosadenú hodnotu dennej distribučnej kapacity (Pddk), ktorá sa vypočíta nasledovne:

  Pdcs – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste do 1 mil. m3/deň podľa pre tarifnú skupinu 9,

  Drm – distribuované množstvo plynu do daného odberného miesta priradené na obdobie trvania zmluvy pre dané odberné miesto.

  V prípade ak zmluva pre príslušné odberné miesto trvala menej ako 12 mesiacov, pre určenie hornej hranice tarifnej skupiny 8 pre takto skrátené obdobie, sa použijú pomery rozdelenia ročnej spotreby počas roka používané pre účely výpočtu finančnej zábezpeky užívateľa.

Bližšie podrobnosti je možné nájsť v cenovom rozhodnutí URSO pre našu spoločnosť č.0060/2017/P ktoré je zverejnené na našej web stránke www.energoblok.sk alebo na stránke úradu www.urso.gov.sk . Alebo na stránke SPP-distribúcia a.s pre rozhodnutie č.0020/2017/P upravené rozhodnutím 0089/201/2017/P.

Sadzba za komoditu-plyn 0,02320 €/ kWh

Vypočíta sa ako súčin skutočne odobratej energie v plyne v kWh – skutočne odobraté množstvo , vynásobená priemernou mesačnou hodnotou spaľného tepla (uvedeného SPP a.s. na daný mesiac) a sadzby za komoditu.

K cene bude účtovaná spotrebná daň za zemný plyn podľa nameranej spotreby 1,32 €/MWh.

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou plynu do 100 MWh:

Na rok 2020 cena nie je stanovená z dôvodu nesplnenia podmienok pre pridelenie štatútu malého podniku na základe spotreby v roku 2018 žiadnym z odberateľov plynu z našej sústavy.

3./Teplo

Dodávka tepla sa oceňuje nasledovne :

Na základe zmluvne dojednaného množstva sa účtuje mesačne pevná čiastka, stanovená ako jedna dvanástina súčinu regulačného výkonu v kW a fixnej zložky . Regulačný výkon (v kW) v zmysle výnosu URSO dostaneme, ak objednané množstvo tepla v kWh vydelíme konštantou 5300 hodín. Pre rok je stanovené URSO korekcia tohto výkonu koeficientom zohľadňujúcim priebeh vonkajších teplôt vztiahnutých na dlhodobý priemer. Teda vzorec na výpočet reg.výkonu je: (objednané množstvox3564)/(5300*3667). Prepočet medzi jednotkami je nasledovný 1 MWh = 3,6 GJ ,

1 MWh = 1 000 kWh.

K tomu sa účtuje pohyblivá čiastka ako súčin skutočne odobratého množstva tepla v mesiaci nameraného meračom v MWh a variabilnej zložky.

Variabilná zložka 0,0481 €/kWh

Fixná zložka 168,3994 € /kW

Zmluvným obdobím je rok , pri prekročení zmluvného množstva nad toleranciu +5% bude účtovaná prirážka vo výške 1,50 €/MWh za každú odobratú MWh nad hodnotu zmluvného množstva a doúčtovaná fixná zložka za tieto MWh. Zúčtovanie bude po skončení zmluvného obdobia.

4./Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie

Cena za dodávku pitnej vody a odkanalizovanie (vyčistenie) sa oceňuje podľa zaradenia odberného miesta do tarifnej skupiny na základe veľkosti inštalovaného vodomeru (DN) podľa nasledujúcej tabuľky:

Fixná zložka súvisí s nákladmi nevyhnutnými na údržbu, prevádzkyschopnosť a udržanie kapacity pripojeného odberného miesta a tiež možnosť odvádzania a čistenia odpadových vôd z pripojeného odberného miesta, pričom sa berie do úvahy menovitý priemer vodomeru (DN).

Variabilná zložka predstavuje jednotkovú cenu za m3.Bude uplatnená podľa odobratého resp. nameraného množstva pitnej vody, ktoré bolo súčasne aj odvedené kanalizáciou na vyčistenie. Pri vodnom sa súčasne rozlišuje tarifa na základe využitia tejto vody na sociálne účely resp. technologické účely z dôvodu odlišnej výšky poplatku v zmysle platných poplatkov za odber vody podľa účelu využitia.

Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka v prípade zmeny cien dodávaných energií vonkajšími dodávateľmi ako i rozhodnutím ÚRSO .

Uvedené ceny sú schválené rozhodnutiami regulačného orgánu – ÚRSO v Bratislave 0261/2020/E, 0002/2019/T ,0060/2017/P.

Platnosť od 1.2.2020

v. r. Ing. Jozef Kerecman

riaditeľ a.s.

 
Cenník 2020
Utorok, 18 Február 2020 08:25

CENNÍK DODÁVANÝCH ENERGIÍ, VODY A SLUŽIEB.

na rok 2020

1./Elektrická energia

Dodávka el. energie sa oceňuje cenou zloženou z ceny za služby prenosovej sústavy(fakturovaná OKTE), ceny za distribúciu (nadradenej sústavy - Západoslovenská distribučná a.s. a sústavy ENERGOBLOK a.s.) a ceny komodity (silová energia) na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci. Okrem ceny silovej elektriny sú všetky položky stanovené na základe cenových rozhodnutí URSO.

Pri mimoriadnych požiadavkách na dodávku el.energie bude cena stanovená individuálne dohodou /napr. pri vyhlásených regulačných stupňoch zo strany dodávateľa el.energie /.

Zmluvným obdobím na vyhodnotenie spotreby je kalendárny štvrťrok. Štvrťročné množstvá sú stanovené na základe zmluvne dojednaného množstva na rok 2020. Pri nedodržaní zmluvného množstva môže doúčtovať dodávateľ rozdiel medzi dojednaným a skutočným množstvom nasledovne:

- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 90 % vyúčtuje dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,03 €/kWh

- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 115 % vyúčtuje dodávateľ za každú prekročenú kWh k cene 0,01 €/kWh

V zmysle zákona č.250/2012 Z.z. a vyhlášky ÚRSO č.18/2017 , sa cena za el.energiu skladá z nasledovných položiek:

Jednotlivé položky ceny :

Služby OKTE :

- OKTE TSS (systémové služby ) 0,0062121 €/kWh

- OKTE TPS (prevádzkovanie systému ) 0,0236210 € /kWh

Distribúcia ZSE a ENERGOBLOK:

- distribúcia 0,0611373 €/kWh

- náklady na straty sústavy 0,0038153 € /kWh

Predajná cena silovej energie 0,05695 €/kWh

Odvod do Národného jadrového fondu 3,27 €/MWh

K cene bude účtovaná spotrebná daň za el.energiu vo výške 1,32 €/MWh .

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny v r.2018 do 30 MWh(malý podnik):

Na rok 2020 cena nie je stanovená z dôvodu nesplnenia podmienok pre pridelenie štatútu malého podniku na základe spotreby v roku 2018 žiadnym z odberateľov elektriny z našej sústavy.

Upozornenie! Pre všetkých odberateľov: Poplatok za vystavenie vypínacieho príkazu je 10€.

V prípade vypnutia je poplatok za opätovné pripojenie 30€.

2./Zemný plyn

Dodávka zemného plynu sa oceňuje na základe objednaného ročného množstva (ďalej RZM),objednaného denného maxima (ďalej DM) a skutočne odobratého plynu - nameraného prepočítaného množstva plynomerom nasledovnými cenovými položkami:

Odobraté množstvo plynu je množstvo plynu namerané plynomerom v danom období vynásobené prepočítavacím koeficientom, stanovené v technických jednotkách –m3.Prepočítací koeficient je pri odbere do tlaku 5 kPa stanovený objemovým prepočítacím číslom určeným vyhláškou, pri tlaku nad

5 kPa je stanovený prepočtom na normálne podmienky (15 C, bar.tlak 101,325 kPa).

Prepočet objemových jednotiek (m3) na jednotky energie (kWh ) sa urobí vynásobením množstva v m3 priemerným spalným teplom v danom mesiaci (kWh/m3). Priemerné spalné teplo získame ako aritmetický priemer denných spaľných tepiel zverejňovaných denne prevádzkovateľom nadradenej distribučnej sústavy - SPP distribúcia a.s.

Celková cena dodávky plynu sa skladá z  nasledovných zložiek: platba za vstupný bod, platba za distribúciu, platba za komoditu – plyn, spotrebná daň.

Platba za vstupný bod 1,328 €/ m3/ /deň

Platba sa vypočíta ako podiel na objednanej kapacite za prístup do vysokotlakej časti siete našej distribučnej sústavy. Podiel je vypočítaný na základe objednaného RZM odberného miesta na celkovej objednanej kapacite – 11 000 m3.V danom mesiaci sa platí 1/12 tina.

Platba za distribúciu:

Platba za distribúciu je počítaná podľa prevzatého cenníka SPP distribúcia a.s. nasledovne:

Tarifné sadzby v eurách pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu:

Tarifná skupina

Fixná sadzba za mesiac

Ročná sadzba za dennú

distribučnú kapacitu na odbernom mieste

do 1 mil. m3 /deň vrátane

Ročná sadzba za dennú

distribučnú kapacitu na odbernom mieste nad 1 mil. m3/deň

Variabilná sadzba za 1 kWh

(€/mesiac)

(€/m3/deň)

(€/m3/deň)

(€/kWh)

1

1,78

0,0206

2

4,76

0,0084

3

7,64

0,0081

4

12,36

0,0066

5

41,45

0,0059

6

50,78

0,0058

7

126,67

0,0021

8

283,33

0,0017

9

78,22

6,67

0,10

0,0022

10

98,10

6,67

0,10

0,0022

Prekročenie dennej distribučnej kapacity a nedodržanie tarifnej skupiny

Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete sa platí za najvyššie prekročenie v danom mesiaci, a to za množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete, podľa nasledovného vzorca:

Pee=Ee*Pdce*6

pričom

Pee – poplatok za prekročenie dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete,

Ee – množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete,

Pdce – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete podľa tabuľky č.1.

Množstvo prekročenia nad 5% nad zmluvne dohodnutú dennú distribučnú kapacitu na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

Ee=Cex-(Dce*1,05)

s tým, že Cex> (Dce*1,05)

pričom

Cex – suma vypočítaných alebo nameraných spotrieb za deň na odberných miestach priradených užívateľovi,

Dce – zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita na súhrnnom vstupnom bode do distribučnej siete.

Pri prekročení zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta zaradené v tarifných skupinách 9 až 10 sa platí za dve najvyššie prekročenia v danom mesiaci za množstvo prekročenia nad 5% v mesiacoch január, február, marec, október, november a december a nad 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste podľa nasledovných sadzieb:

Za množstvo prekročenia nad 5% do 10% vrátane v mesiacoch január, február, marec, október, november a december.

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste zvýšená o 40%.

Za množstvo prekročenia nad 10 % počas celého kalendárneho roka.

Ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste zvýšená o 80%.

Prekročenie zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity pre odberné miesta sa nespoplatňuje do výšky 5% v mesiacoch január, február, marec, október, november a december a do výšky 10% v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september.

V prípade ak bolo odberné miesto zaradené do niektorej z tarifných skupín 1 až 7 a počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto množstvo distribuovaného plynu do takéhoto odberného miesta presiahne maximálne množstvo distribuovaného plynu stanovené pre príslušnú tarifnú skupinu (hornú hranicu príslušnej tarifnej skupiny), cena za distribúciu plynu pre takéto odberné miesto bude navýšená o rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej malo byť príslušné odberné miesto zaradené podľa dosiahnutého množstva distribuovaného plynu a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej bolo toto odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto. Tento bod sa aplikuje pre odberné miesta mimo domácnosti.

Pre odberné miesto, ktoré bolo počas trvania zmluvy zaradené do niektorej z tarifných skupín 3,6 až 8, a pre ktoré množstvo distribuovaného plynu počas trvania zmluvy presiahne hornú hranicu tarifnej skupiny 8 o viac ako 10%, sa doúčtuje cena za distribúciu plynu nasledovne t.j. cena za distribúciu plynu pre takéto odberné miesto bude navýšená o:

 1. rozdiel medzi súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu 8 a súčtom fixných mesačných sadzieb pre tarifnú skupinu, do ktorej bolo toto odberné miesto zaradené počas trvania zmluvy pre toto odberné miesto, a

 2. cenou za dosadenú hodnotu dennej distribučnej kapacity (Pddk), ktorá sa vypočíta nasledovne:

  Pdcs – ročná sadzba za dennú distribučnú kapacitu na odbernom mieste do 1 mil. m3/deň podľa pre tarifnú skupinu 9,

  Drm – distribuované množstvo plynu do daného odberného miesta priradené na obdobie trvania zmluvy pre dané odberné miesto.

  V prípade ak zmluva pre príslušné odberné miesto trvala menej ako 12 mesiacov, pre určenie hornej hranice tarifnej skupiny 8 pre takto skrátené obdobie, sa použijú pomery rozdelenia ročnej spotreby počas roka používané pre účely výpočtu finančnej zábezpeky užívateľa.

Bližšie podrobnosti je možné nájsť v cenovom rozhodnutí URSO pre našu spoločnosť č.0060/2017/P ktoré je zverejnené na našej web stránke www.energoblok.sk alebo na stránke úradu www.urso.gov.sk . Alebo na stránke SPP-distribúcia a.s pre rozhodnutie č.0020/2017/P upravené rozhodnutím 0089/201/2017/P.

Sadzba za komoditu-plyn 0,02320 €/ kWh

Vypočíta sa ako súčin skutočne odobratej energie v plyne v kWh – skutočne odobraté množstvo , vynásobená priemernou mesačnou hodnotou spaľného tepla (uvedeného SPP a.s. na daný mesiac) a sadzby za komoditu.

K cene bude účtovaná spotrebná daň za zemný plyn podľa nameranej spotreby 1,32 €/MWh.

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou plynu do 100 MWh:

Na rok 2020 cena nie je stanovená z dôvodu nesplnenia podmienok pre pridelenie štatútu malého podniku na základe spotreby v roku 2018 žiadnym z odberateľov plynu z našej sústavy.

3./Teplo

Dodávka tepla sa oceňuje nasledovne :

Na základe zmluvne dojednaného množstva sa účtuje mesačne pevná čiastka, stanovená ako jedna dvanástina súčinu regulačného výkonu v kW a fixnej zložky . Regulačný výkon (v kW) v zmysle výnosu URSO dostaneme, ak objednané množstvo tepla v kWh vydelíme konštantou 5300 hodín. Pre rok je stanovené URSO korekcia tohto výkonu koeficientom zohľadňujúcim priebeh vonkajších teplôt vztiahnutých na dlhodobý priemer. Teda vzorec na výpočet reg.výkonu je: (objednané množstvox3564)/(5300*3667). Prepočet medzi jednotkami je nasledovný 1 MWh = 3,6 GJ ,

1 MWh = 1 000 kWh.

K tomu sa účtuje pohyblivá čiastka ako súčin skutočne odobratého množstva tepla v mesiaci nameraného meračom v MWh a variabilnej zložky.

Variabilná zložka 0,0481 €/kWh

Fixná zložka 168,3994 € /kW

Zmluvným obdobím je rok , pri prekročení zmluvného množstva nad toleranciu +5% bude účtovaná prirážka vo výške 1,50 €/MWh za každú odobratú MWh nad hodnotu zmluvného množstva a doúčtovaná fixná zložka za tieto MWh. Zúčtovanie bude po skončení zmluvného obdobia.

4./Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie

Cena za dodávku pitnej vody a odkanalizovanie (vyčistenie) sa oceňuje podľa zaradenia odberného miesta do tarifnej skupiny na základe veľkosti inštalovaného vodomeru (DN) podľa nasledujúcej tabuľky:

Fixná zložka súvisí s nákladmi nevyhnutnými na údržbu, prevádzkyschopnosť a udržanie kapacity pripojeného odberného miesta a tiež možnosť odvádzania a čistenia odpadových vôd z pripojeného odberného miesta, pričom sa berie do úvahy menovitý priemer vodomeru (DN).

Variabilná zložka predstavuje jednotkovú cenu za m3.Bude uplatnená podľa odobratého resp. nameraného množstva pitnej vody, ktoré bolo súčasne aj odvedené kanalizáciou na vyčistenie. Pri vodnom sa súčasne rozlišuje tarifa na základe využitia tejto vody na sociálne účely resp. technologické účely z dôvodu odlišnej výšky poplatku v zmysle platných poplatkov za odber vody podľa účelu využitia.

Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka v prípade zmeny cien dodávaných energií vonkajšími dodávateľmi ako i rozhodnutím ÚRSO .

Uvedené ceny sú schválené rozhodnutiami regulačného orgánu – ÚRSO v Bratislave 050/2019/E, 0002/2019/T ,0060/2017/P.

Platnosť od 1.1.2020

v. r. Ing. Jozef Kerecman

riaditeľ a.s.

 
Viac článkov...
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 4