Vyhľadávanie

cenník 2013
Streda, 30 Január 2013 10:29
Obsah článku
cenník 2013
cenník2013
Celý článok

 

CENNÍK DODÁVANÝCH ENERGIÍ, VODY A SLUŽIEB.

 

na rok 2013

1./Elektrická energia

Pri mimoriadnych požiadavkách na dodávku el.energie bude cena stanovená individuálne dohodou

 

/napr. pri vyhlásených regulačných stupňoch zo strany dodávateľa el.energie /.

 

 

Dodávka el. energie sa oceňuje cenou zloženou z ceny za služby prenosovej sústavy(SEPS), ceny za distribúciu nadradenej sústavy (ZSE distribúcia) a sústavy ENERGOBLOK a.s. a ceny komodity(silová energia) na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci. Okrem ceny silovej elektriny sú všetky položky stanovené na základe cenových rozhodnutí URSO.

 

 

 

 

Zmluvným obdobím na vyhodnotenie spotreby je kalendárny štvrťrok. Úpravy dojednaných množstiev sú možné po vzájomnej dohode na základe písomnej žiadosti doručenej do 20 dní pre začiatkom zmluvného štvrťroku, pričom celkové množstvo elektriny v danom roku nesmie byť znížené o viac ako 20% oproti objednanému. Pri nedodržaní zmluvného množstva môže doúčtovať dodávateľ rozdiel medzi dojednaným a skutočným množstvom nasledovne:

- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 95 % vyúčtuje dodávateľrozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,03 €/kWh

-pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 115 % vyúčtuje dodávateľ za každú prekročenú kWh k cene 0,01 €/kWh

V zmysle zákona č.276/2001 Z.z. a vyhlášky ÚRSO č.225/2011v znení vyhl.č.184/2012 , sa cena za el.energiu skladá z nasledovných položiek:

Jednotlivé položky ceny pre rok 2013:

Služby SEPS (prenosová sústava)              0,02783 EUR/kWh

Je zložená z dvoch položiek:

- systémové služby SEPS                         0,00795 €/kWh

- prevádzkovanie systému SEPS               0,01988 € /kWh

Distribúcia ZSE a ENERGOBLOK:

Je zložená z dvoch položiek:

- distribúcia                                              0,0702855 €/kWh

- náklady na straty sústavy                     0,0031607 € /kWh

Predajná cena silovej energie                       0,061 €/kWh

V cene silovej energie je započítaný odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení vo výške 3,07€/MWh(od 1.7.2013 bude zvýšený o hodnotu jadrovej inflácie)v zmysle NV SR č.426/2010 Z.z.

 

K cene bude účtovaná spotrebná daň za el.energiu podľa skutočne nameranej spotreby 1,32 €/MWh

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny do 30 MWh(malý podnik):

 

Dodávka el. energie sa oceňuje cenou zloženou z fixnej mesačnej platby a ceny za množstvo na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci.Dodávka el. energie sa oceňuje cenou zloženou z ceny za služby prenosovej sústavy(SEPS), ceny za distribúciu nadradenej sústavy (ZSE distribúcia) a sústavy ENERGOBLOK a.s. a ceny komodity (silová energia) na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci. Všetky položky sú stanovené na základe cenových rozhodnutí URSO.

Cena za komoditu je zložená z fixnej mesačnej platby- 0,65 za každé odberné miesto (jedno meradlo) a zložky závislej na skutočne odobratom množstve t.j. €/kWh

 

V zmysle zákona č.276/2001 Z.z. v znení doplnkov a zmien a vyhlášky ÚRSO č.283/2012 sa cena za el.energiu skladá z nasledovných položiek:

Jednotlivé položky ceny pre rok 2013:

Cena za dodávku elektriny                   0,0688113 €/kWh

Fixná mesačná platba                              0,65 € /odb.miesto

Služby SEPS (prenosová sústava)               0,02783 EUR/kWh

Je zložená z dvoch položiek:

- systémové služby SEPS 0,00795 €/kWh

- prevádzkovanie systému SEPS 0,01988 € /kWh

Distribúcia ZSE a ENERGOBLOK:

Je zložená z dvoch položiek:

- distribúcia                             0,0702855 €/kWh

- náklady na straty sústavy    0,0031607 € /kWh

V cene silovej energie je započítaný odvod do Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení vo výške 3,07€/MWh(od 1.7.2013 bude zvýšený o hodnotu jadrovej inflácie) v zmysle NV SR č.426/2010 Z.z.

 

K cene bude účtovaná spotrebná daň za el.energiu podľa skutočne nameranej spotreby 1,32 €/MWh

2./Zemný plyn

A. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou plynu nad 100 MWh:

 

 

Dodávka zemného plynu sa oceňuje na základe objednaného ročného množstva (ďalej RZM) a skutočne odobratého plynu - nameraného prepočítaného množstva plynomerom nasledovnými cenovými položkami:

Odobraté množstvo plynu je množstvo plynu namerané plynomerom v danom období vynásobené prepočítavacím koeficientom, stanovené v technických jednotkách –m3.Prepočítací koeficient je pri odbere do tlaku 5 kPa stanovený objemovým prepočítacím číslom určeným vyhláškou, pri tlaku nad 5 kPa je stanovený prepočtom na normálne podmienky (15 C, bar.tlak 101,325 kPa).

Na základe RZM sa účtuje mesačne pevná čiastka, stanovená ako jedna dvanástina súčinu zmluvného množstva v m3 a nasledovných zložiek:

Fixná platba + rezervácia denného maxima 0,07689 €/ m3

Ď

 

alšou zložkou ceny je cena za distribúciu SPP-distribúcia a.s., ktorá sa vypočíta ako súčin odobratého množstva plynu v technických jednotkách (m3 ) a sadzby za distribúciu SPP.

 

 

Distribúcia Energoblok 0,0265 €/ m

 

3

 

 

Sadzba za distribúciu SPP               0,0262 €/ m3

 

K tomu sa účtuje variabilná zložka ako súčin skutočne odobratej energie v plyne v kWh – skutočne odobraté množstvo , vynásobená priemernou mesačnou hodnotou spaľného tepla (uvedeného SPP a.s. na daný mesiac) a variabilnej zložky stanovenej nasledovne:

SOP = 0,02785 €/kWh

 

Ak odberateľ počas trvania zmluvy odoberie množstvo plynu menšie než 80% RZM, dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každý m3 odobratého množstva až o výšku určenú nasledovne:

ZC=0,25´SOP´(RZM x 0,85-X) / X [€/m3]

kde

ZC – maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo plynu v €/ m3,

X – skutočne odobraté množstvo plynu v m3,

Ak odberateľ odoberie počas trvania zmluvy množstvo presahujúce RZM dodávateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každý m3 plynu odobratého nad RZM, a to o 20 % ceny SOP za príslušné obdobie.

K cene bude účtovaná spotrebná daň za zemný plyn podľa nameranej spotreby 1,32 €/MWh.

B. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou plynu do 100 MWh(malý podnik):

 

Dodávka zemného plynu sa oceňuje na základe priradenej tarify(priradená podľa skutočne odobratého plynu v roku 2011) a nameraného prepočítaného množstva plynomerom nasledovnými cenovými položkami v danom období.

Odobraté množstvo plynu je množstvo plynu namerané plynomerom v danom období vynásobené prepočítavacím koeficientom, stanovené v technických jednotkách –m3.Prepočítací koeficient je pri odbere do tlaku 5 kPa stanovený objemovým prepočítacím číslom určeným vyhláškou, pri tlaku nad 5 kPa je stanovený prepočtom na normálne podmienky (15 C, bar.tlak 101,325 kPa).

Cena za dodávku a distribúciu plynu je zložená z pevného mesačného poplatku za odberné miesto a variabilnej zložky za skutočne odobraté množstvo energie obsiahnuté v plynu t.j. skutočne odobraté množstvo plynu vynásobená priemernou mesačnou hodnotou spaľného tepla uvedeného SPP a.s. na daný mesiac.

Tarifa                            pevná mesačná čiastka                                             variabilná zložka

M3                                                       22,15 €/mesiac/odb.miesto                0,0375 €/kWh

M4                                                      53,80 €/mesiac/odb.miesto                 0,0360 €/kWh

 

 

K cene bude účtovaná spotrebná daň za zemný plyn podľa nameranej spotreby 1,32 €/MWh.

3./Teplo

 

Dodávka tepla sa oceňuje nasledovne :

Na základe zmluvne dojednaného množstva sa účtuje mesačne pevná čiastka, stanovená ako jedna dvanástina súčinu dojednaného regulačného výkonu v kW a fixnej zložky . Regulačný výkon (v kW) v zmysle výnosu URSO dostaneme, ak objednané množstvo tepla v kWh vydelíme konštantou 5300 hodín. Prepočet medzi jednotkami je nasledovný 1 MWh = 3,6 GJ , 1 MWh =1 000 kWh.

K tomu sa účtuje pohyblivá čiastka ako súčin skutočne odobratého množstva tepla v mesiaci nameraného meračom v MWh a variabilnej zložky.

Variabilná zložka                         0,0571 €/kWh

Fixná zložka                               155,8551 € /kW

 

 

Zmluvným obdobím je rok , pri prekročení zmluvného množstva nad toleranciu +3% bude účtovaná prirážka vo výške 1,50 €/MWh za každú odobratú MWh nad hodnotu zmluvného množstva a doúčtovaná fixná zložka za tieto MWh. Zúčtovanie bude po skončení zmluvného obdobia.

4./Dodávka pitnej vody na sociálne účely a odkanalizovanie

 

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie sa oceňuje čiastkou:

2,1356 €/m3 za každý nameraný m3 odobratej pitnej vody .

 

 

Z toho je 0,9435 €/m3 cena vody a 1,1921 €/m3 cena za odkanalizovanie vôd.

5./Dodávka vody na technologické účely

Dodávka vody na technologické účely sa oceňuje na základe nameranej spotreby sadzbou :

Technologická voda 1,0736 €/ m3

+ 1,1921 €/m3 cena za odkanalizovanie vôd za každý nameraný m3 odobratej technologickej vody

.

Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka v prípade zmeny cien dodávaných energií vonkajšími dodávateľmi ako i rozhodnutím ÚRSO .

Uvedené ceny sú schválené rozhodnutiami regulačného orgánu – ÚRSO v Bratislave 0136/2013/E,0016/2013/T ,0034/2013/P, 0043/2013/P,0197/2013/E.

Platnosť od 1.1.2013

v. r. Ing. Jozef Kerecman

 

A. Cena pre odberateľov s ročnou spotrebou elektriny nad 30 MWh:Posledná úprava Pondelok, 04 Február 2013 12:51