Vyhľadávanie

Prevádzkový poriadok spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s
Streda, 07 Marec 2012 11:09

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

SPOLOČNOSTI SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, A.S.

AKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SIETE,

ktorým určuje obchodné podmienky

pripojenia do distribučnej siete,

prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu

tak, ako boli schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

vydaným dňa [.] 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa [.] 2005

 

 

OBSAH

PREAMBULA ..............................................................................................................4

1. DEFINÍCIE ........................................................................................................4

2. PRIPOJENIE K DISTRIBUČNEJ SIETI ...........................................................7

2.1 Všeobecné ustanovenia .........................................................................7

2.2 Žiadosť o pripojenie plynových odberných zariadení domácností

k Distribučnej sieti ..................................................................................7

2.3 Vyhodnotenie Žiadosti o pripojenie a uzavretie Zmluvy o pripojení so

žiadateľom – domácnosťou ....................................................................8

2.4 Odmietnutie pripojenia žiadateľa – domácnosti .....................................9

2.5 Cena a platobné podmienky pre pripojenie žiadateľov – domácnosti ....9

2.6 Realizácia pripojenia žiadateľa - domácnosti .........................................9

3. PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE ...........................................................10

3.1 Vstupné body a výstupné body ........................................................... 10

3.2 Žiadosť o prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu ...................10

3.3 Vyhodnotenie Žiadosti o prístup a uzavretie Zmluvy o distribúcii plynu11

3.4 Pravidlá na pridelenie kapacity ............................................................12

3.5 Odmietnutie prístupu ............................................................................13

4. ZMLUVA O DISTRIBÚCII PLYNU .................................................................13

4.1 Druhy Zmlúv o distribúcii plynu ............................................................13

4.2 Prekročenie dennej distribučnej kapacity .............................................14

4.3 Kvalita plynu .........................................................................................14

4.4 Tlakové úrovne vo vstupných a výstupných bodoch ............................15

4.5 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu ..................................15

4.6 Obchodná jednotka distribuovaného množstva plynu ..........................16

4.7 Meranie množstiev plynu v odberných miestach .................................16

4.8 Typové diagramy ..................................................................................18

4.9 Poskytovanie distribučných kapacít na sekundárnom trhu ..................18

5. SPOLOČNÝ PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A PREPRAVNEJ SIETE

.........................................................................................................................19

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY ...............................................................19

6.1 Cena za distribúciu plynu .....................................................................19

6.2 Platobné podmienky .............................................................................19

6.3 Finančná zábezpeka poskytnutá užívateľom .......................................20

6.4 Dane .....................................................................................................21

7. DISPEČERSKÉ RIADENIE DISTRIBUČNEJ SIETE .....................................21

7.1 Nominácia distribúcie plynu ..................................................................21

7.2 Potvrdenie nominácie distribúcie plynu ................................................22

7.3 Renominácia distribúcie plynu .............................................................23

7.4 Pravidlá priraďovania množstiev plynu ................................................23

8. VYVAŽOVANIE DISTRIBUČNEJ SIETE .......................................................24

8.1 Princípy vyvažovania Distribučnej siete ...............................................24

8.2 Denné odchýlky užívateľa ....................................................................24

8.3 Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky užívateľom .........25

8.4 Kumulovaná odchýlka užívateľa ..........................................................25

8.5 Poplatok za prekročenie kumulovanej odchýlky užívateľa ...................26

8.6 Vyvažovanie Distribučnej siete zo strany PDS v mimoriadnych

situáciách............................................................................................. 27

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .......................................................................27

 

9.1 Trvanie a ukončenie Zmluvy o distribúcii plynu ...................................27

9.2 Vyššia moc ...........................................................................................28

9.3 Prevod práv a povinností .....................................................................29

9.4 Mlčanlivosť ...........................................................................................29

9.5. Zmeny Obchodných podmienok ..........................................................29

9.6 Povinnosť poistenia ..............................................................................30

9.7 Oznamovanie medzi stranami ..............................................................30

9.8 Účinnosť Obchodných podmienok .......................................................30

PRÍLOHA Č. 1 - Obsah Žiadosti o pripojenie do Distribučnej siete –

domácnosti.................................................................................31

PRÍLOHA Č. 2 - Podmienky pripojenia, stanovené PDS pre žiadateľa -

domácnosť týkajúce sa jeho Žiadosti o pripojenie do Distribučnej

siete ...........................................................................................32

PRÍLOHA Č. 3 - Obsah Žiadosti o realizáciu pripojenia do Distribučnej siete pre

žiadateľov - domácnosť ...........................................................33

PRÍLOHA Č. 4 - Obsah Žiadosti o prístup do Distribučnej siete .........................34

PRÍLOHA Č. 5 - Spôsob výpočtu poplatku za distribúciu off-spec plynu ............36

PRÍLOHA Č. 6 - Tlakové parametre plynu ...........................................................37

 

PREAMBULA

NAKOĽKO spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35 815 256, so

sídlom Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná

v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.:

2749/B, je riadne oprávnená vykonávať distribúciu plynu, pričom túto činnosť

vykonáva prostredníctvom svojej samostatnej organizačnej jednotky – Divízie

distribúcie (ďalej len „PDS“);

NAKOĽKO PDS, na základe § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii

v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o regulácii“)

a berúc zreteľ na vydanie nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre

fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“), má pripraviť a,

v prípade schválenia Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“),

zverejniť prevádzkový poriadok, ktorý bude záväzný pre všetkých účastníkov trhu

s plynom;

NAKOĽKO prevádzkový poriadok má určiť, tak ako to je stanovené v § 17 ods. 7

zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike (ďalej len „Zákon o energetike“) v spojitosti s,

predovšetkým, jeho § 43 ods. 6 písm. f) a g), obchodné podmienky pripojenia do

distribučnej siete, prístupu do distribučnej siete a distribúcie plynu (ďalej len

Obchodné podmienky“);

NA ZÁKLADE TOHO PDS týmto určuje nasledujúce Obchodné podmienky

pripojenia do distribučnej siete prevádzkovanej PDS (ďalej len „Distribučná sieť“),

prístupu do Distribučnej siete a distribúcie plynu, ktoré boli schválené ÚRSO jeho

rozhodnutím vydaným dňa [.] 2005 s právoplatnosťou dňa [.] 2005.

1. DEFINÍCIE

1.1 Pojmy, ktoré sú už zadefinované v Zákone o energetike, Zákone o regulácii

a v Pravidlách trhu s plynom majú ten istý význam aj v týchto Obchodných

podmienkach. Okrem nich, nasledujúcimi zadefinovanými pojmami na účely

týchto Obchodných podmienok sa rozumie:

dennou odchýlkou“ rozdiel medzi množstvom plynu priradeným PDS

užívateľovi vo vstupnom bode a množstvom plynu odobratým užívateľom vo

výstupnom bode počas plynárenského dňa,

Dohodou o vzájomnom pripojení“ dohoda, ktorú PDS zamýšľa uzavrieť

s prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí, a to s každým osobitne, ktorá má

stanovovať, predovšetkým, dohodnutý súbor postupov pre riadenie činností

uskutočňovaných v bode pripojenia týchto sietí, týkajúcich sa, okrem iného,

vyrovnávania rozdielov medzi priradenými množstvami plynu a nameranými

množstvami plynu, za účelom zvýšenia vzájomnej prevádzkyschopnosti

pripojených sietí a umožnenia efektívnejšieho prevádzkovania týchto sietí,

kategóriou V“ alebo „veľkoodberateľmi“ kategória zákazníkov s veľkým

objemom plynu distribuovaného do ich výstupných bodov vymedzená, najmä,

cenovým rozhodnutím vydaným ÚRSO pre distribúciu plynu, na základe

 

v súčasnosti platného cenového rozhodnutia veľkoodberatelia predstavujú

zákazníkov s ročným množstvom distribuovaného plynu do ich jednotlivých

výstupných bodov presahujúcim 400. 000 m3,

kumulovanou odchýlkou“ súčet všetkých denných odchýlok užívateľa

vypočítaný v súlade s článkom 8 týchto Obchodných podmienok,

nadväzujúcou sieťou“ sieť iného prevádzkovateľa siete pripojenej

k Distribučnej sieti; za nadväzujúcu sieť sa považuje aj Prepravná sieť,

nomináciou“ predchádzajúce hlásenie užívateľa PDS o množstve plynu,

ktoré užívateľ chce dodať do vstupných bodov do Distribučnej siete, a ktoré

chce odobrať z Distribučnej siete v jeho výstupných bodoch,

obchodnou jednotkou“ distribuovaného množstva plynu objemová jednotka

vyjadrená v kubických metroch (m3) pri teplote 15°C, absolútnom tlaku

101,325 kPa a relatívnej vlhkosti 0%,

pracovným dňom“ akýkoľvek deň v týždni s výnimkou zákonom

stanovených dní voľna (t.j. dni pracovného voľna a pokoja,) a štátnych

sviatkov,

Predchádzajúcou zmluvou o distribúcii plynu“ Zmluva o distribúcii plynu,

ktorá už bola podpísaná medzi PDS a užívateľom, ktorý podal Žiadosť

o prístup pre tie isté vstupné a výstupné body, ako boli dohodnuté podľa

Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, na základe ktorej dátum skončenia

distribúcie plynu zodpovedá dátumu začatia požadovanej distribúcie plynu

podľa Žiadosti o prístup. Podmienka existencie Predchádzajúcej zmluvy

o distribúcii plynu sa bude považovať za splnenú aj v prípade, že PDS už

uskutočňoval distribúciu plynu pre užívateľa na základe vopred určených

podmienok, aj keď nebola podpísaná žiadna písomná zmluva z dôvodu, že (i)

takáto zmluva nebola vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi, alebo (ii)

nebolo možné uzavrieť takú zmluvu z právne relevantných dôvodov,

prevádzkovým tlakom“ je pretlak v násobkoch jednotky Pa, ktorý udržiava

PDS v Distribučnej sieti s cieľom efektívneho využitia siete; bude vypočítaný

ako rozdiel medzi absolútnym tlakom plynu a atmosférickým tlakom,

Prepravnou sieťou“ prepravná sieť na území Slovenskej republiky

a prevádzkovaná inou samostatnou organizačnou jednotkou spoločnosti

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – Divíziou tranzitu (ďalej len „PPS“),

pripojením“ súbor úkonov a činností vykonaných PDS, ktoré sú nevyhnutné

za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom

k Distribučnej sieti,

pro-rata metódou“ metóda, použitím ktorej PDS priraďuje množstvá plynu

jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer nominácií

užívateľov,

renomináciou“ zmenená denná nominácia, ktorú môže predložiť užívateľ po

 

termíne stanovenom v odseku 7.1.8,

rosným bodom vody“ teplota v stupňoch Celzia, pri ktorej, berúc do úvahy

definovaný tlak, začína kondenzovať vodná para obsiahnutá v plyne,

rosným bodom uhľovodíkov“ teplota v stupňoch Celzia, pri ktorej, berúc do

úvahy definovaný tlak, začínajú kondenzovať uhľovodíky obsiahnuté v plyne,

stranou“ buď PDS alebo užívateľ, ako zmluvné strany podľa Zmluvy

o distribúcii plynu,

technickou kapacitou“ Distribučnej siete hodnota, ktorá súvisí s fyzikálnymi

vlastnosťami prúdenia plynu v plynovodoch, a ktorá závisí, okrem iného, od

dĺžky plynovodu a udržiavania požadovaného tlaku. Technická kapacita

Distribučnej siete sa stanovuje pre každú Žiadosť o prístup (ako je definovaná

nižšie) samostatne, nakoľko hodnota technickej kapacity Distribučnej siete je

odlišná v každom bode Distribučnej siete a zároveň závisí od požadovanej

úrovne tlaku,

Technickými podmienkami“ technické podmienky, ktoré vydá PDS podľa §

17 odsek 4 Zákona o energetike,

typovým diagramom“ typový diagram dodávky plynu, tak ako je definovaný

v § 27 Pravidiel trhu s plynom,

úpravou nominácie zo strany PDS“ (re-scheduling) úprava dennej

nominácie užívateľa zo strany PDS v priebehu plynárenského dňa, na ktorý sa

nominácia vzťahuje, v súlade s odsekom 7.3.5,

užívateľom“ užívateľ Distribučnej siete tak, ako je definovaný v Pravidlách

trhu s plynom,

vstupným bodom“ vstupný bod do Distribučnej siete,

výstupným bodom“ alebo „odberným miestom“ výstupný bod z

Distribučnej siete,

vyvažovaním“ alebo pod „vyvažovať sieť“ súbor činností vykonávaných

PDS vo vzťahu k Distribučnej sieti, ktoré zodpovedajú fyzickému vyvažovaniu

siete tak, ako je definované v Pravidlách trhu s plynom,

vyvažovacím účtom“ virtuálny účet vedený PDS pre každého užívateľa,

ktorý je zodpovedný za jeho odchýlky, na ktorom PDS zaznamenáva (i) všetky

denné odchýlky užívateľa, a (ii) kumulovanú odchýlku užívateľa za každý

plynárenský deň,

vyvažovacou zónou“ zóna zodpovedajúca vymedzenému územiu

prevádzkovateľa siete. Vyvažovacou zónou PDS je Slovenská republika,

1.2 Všetkými odkazmi na prílohy, články a odseky sa rozumejú odkazy na prílohy,

články a odseky týchto Obchodných podmienok.

 

1.3. Slová uvedené v týchto Obchodných podmienkach v jednotnom čísle sa

interpretujú ako množné číslo, ak je to náležité s ohľadom na príslušné

okolnosti; toto pravidlo sa vzťahuje na slová uvedené v množnom čísle

analogicky.

2. PRIPOJENIE K DISTRIBUČNEJ SIETI

2.1 Všeobecné ustanovenia

2.1.1 PDS pripojí k Distribučnej sieti každého účastníka trhu s plynom, ktorý

o pripojenie požiada, ak sú splnené Obchodné podmienky a Technické

podmienky pripojenia k Distribučnej sieti.

2.1.2 Obchodné podmienky pripojenia odberateľov plynu v domácnosti sú

stanovené v odsekoch 2.2 až 2.6 týchto Obchodných podmienok. PDS ďalej

spresní a zverejní podmienky týkajúce sa pripojenia odberateľov plynu

v domácnosti, ktoré sú stanovené v týchto Obchodných podmienkach, na

svojej internetovej stránke.

2.1.3 Obchodné podmienky pripojenia odberateľov plynu mimo domácnosti budú

stanovené PDS a zverejnené na internetovej stránke PDS, v súlade s § 8

Pravidiel trhu s plynom.

2.1.4 Obchodné podmienky pripojenia nadväzujúcich sietí k Distribučnej sieti budú

stanovené PDS, berúc do úvahy každý individuálny prípad. PDS zamýšľa

uzavrieť s prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí Dohody o vzájomnom

pripojení.

2.1.5 Uzavretie zmluvy o pripojení odberných plynových zariadení koncových

odberateľov plynu k Distribučnej sieti (ďalej len „Zmluva o pripojení“) sa

vyžaduje len pri pripojení nových odberných miest.

2.1.6 Uzavretie Zmluvy o pripojení nezaručuje odberateľovi rezerváciu distribučnej

kapacity; odberateľ na tento účel postupuje v súlade s článkom 3. PDS

oznámi odberateľovi možné obmedzenia distribučnej kapacity ovplyvňujúce

ním zamýšľaný odber plynu pred uzavretím Zmluvy o pripojení.

2.2 Žiadosť o pripojenie plynových odberných zariadení domácností

k Distribučnej sieti

2.2.1 Žiadateľ o pripojenie, ktorý je domácnosťou, predloží PDS žiadosť

o pripojenie odberného plynového zariadenia k Distribučnej sieti (ďalej len

Žiadosť o pripojenie“).

2.2.2 Žiadosť o pripojenie obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 1.

2.2.3 PDS zverejní vzor Žiadosti o pripojenie na internetovej stránke. Vzor Žiadosti

o pripojenie bude tiež k dispozícii v papierovej podobe v kanceláriách PDS,

 

kontaktné údaje ktorých sú uvedené na internetovej stránke. Vzor Žiadosti

o pripojenie zverejnený PDS je záväzný pre všetkých žiadateľov -

domácnosti.

2.2.4 Údaje, ktoré majú byť predložené tvoria spolu s dokumentmi, ktoré majú byť

priložené k Žiadosti o pripojenie neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o pripojenie.

Žiadateľ o pripojenie predloží dokumenty požadované PDS vo forme kópií;

v prípade, ak o to PDS požiada, žiadateľ predloží originál dokumentu na

porovnanie s predloženou kópiou, pričom deň predloženia originálu, ak o to

PDS požiadal, sa považuje za deň riadneho predloženia dokumentu.

2.2.5 Žiadateľ doručí Žiadosť o pripojenie v písomnej forme, osobne alebo poštou,

do kancelárie PDS. Žiadateľ môže tiež doručiť Žiadosť o pripojenie faxom,

pričom takéto doručenie sa bude považovať za riadne uskutočnené len v tom

prípade, ak písomná Žiadosť o pripojenie bude doručená v písomnej forme,

osobne alebo poštou, najneskôr do 3 dní od jej doručenia faxom.

2.3 Vyhodnotenie Žiadosti o pripojenie a uzavretie Zmluvy o pripojení so

žiadateľom - domácnosťou

2.3.1 Po obdržaní Žiadosti o pripojenie, PDS vyhodnotí predložené údaje a

dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená

alebo neúplná Žiadosť o pripojenie, PDS ho bezodkladne požiada o chýbajúce

alebo správne údaje a/alebo dokumenty.

2.3.2 Lehoty stanovené v týchto Obchodných podmienkach, ak súvisia so Žiadosťou

o pripojenie, začínajú plynúť až odo dňa doručenia Žiadosti o pripojenie, a to

buď úplnej alebo dodatočne doplnenej žiadateľom o pripojenie.

2.3.3 PDS pošle žiadateľovi návrh Zmluvy o pripojení podpísaný PDS, ktorý

v prílohách, ako neoddeliteľných súčastiach zmluvy, obsahuje originály

Žiadosti o pripojenie a podmienok pripojenia žiadateľa určených PDS,

najneskôr do 30 po prijatí Žiadosti o pripojenie. Podmienky pripojenia

odberného plynového zariadenia žiadateľa k Distribučnej sieti obsahujú

náležitosti uvedené v prílohe č. 2.

2.3.4 PDS zverejní štandardnú Zmluvu o pripojení na internetovej stránke.

Štandardná zmluva o pripojení bude tiež k dispozícii v papierovej podobe

v kanceláriách PDS. PDS pošle návrh Zmluvy o pripojení, písomne poštou, na

adresu, ktorú žiadateľ v Žiadosti o pripojenie uviedol ako adresu na

doručovanie. Ak žiadateľ požiadal v Žiadosti o pripojenie o možnosť prevziať

Zmluvu o pripojení od PDS osobne, PDS oznámi žiadateľovi e-mailom alebo

telefonicky možnosť jej prevzatia v kancelárii PDS; ak žiadateľ neprevezme

Zmluvu o pripojení v posledný deň lehoty stanovenej v odseku 2.3.3, PDS je

oprávnený poslať ju poštou.

2.3.5 Návrh Zmluvy o pripojení doručený žiadateľovi o pripojenie je platný len počas

lehoty 15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; žiadateľ je povinný

podpísať a doručiť späť PDS podpísaný návrh Zmluvy o pripojení v tejto

lehote. Zmluva o pripojení sa stáva platnou pre PDS a žiadateľa dňom

 

doručenia návrhu Zmluvy o pripojení PDS podpísaného žiadateľom v lehote

týchto 15 pracovných dní.

2.3.6 V prípade výskytu ktoréhokoľvek z dôvodov opísaných v článku 2.4

oprávňujúceho na odmietnutie pripojenia odberného plynového zariadenia

k Distribučnej sieti zo strany PDS na základe Žiadosti o pripojenie predloženej

žiadateľom, PDS oznámi odmietnutie žiadateľovi v lehote a spôsobom

stanoveným v odseku 2.3.3 a 2.3.4, vrátane uvedenia dôvodu takéhoto

odmietnutia.

2.4 Odmietnutie pripojenia žiadateľa - domácnosti

2.4.1 PDS môže odmietnuť vyhovieť Žiadosti o pripojenie len v nasledujúcich

prípadoch:

a) nie sú splnené Technické podmienky PDS;

b) splnenie požiadaviek uvedených žiadateľom v Žiadosti o pripojenie by

nebolo primerané z ekonomických alebo prevádzkových dôvodov.

2.5 Cena a platobné podmienky pre pripojenie žiadateľov - domácnosti

2.5.1 PDS určí cenu za pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa (ďalej

len „Cena za pripojenie“), ktorá nesmie prekročiť náklady PDS vyvolané

pripojením odberného plynového zariadenia k Distribučnej sieti.

2.5.2 Žiadateľ o pripojenie zaplatí Cenu za pripojenie (vrátane DPH) do 30 dní od

uzavretia Zmluvy o pripojení. Platba bude považovaná za vykonanú v deň,

kedy bude Cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet PDS.

2.5.3 Ak žiadateľ o pripojenie nezaplatí Cenu za pripojenie v súlade s odsekom

2.5.2, PDS má právo odstúpiť od Zmluvy o pripojení.

2.6 Realizácia pripojenia žiadateľa - domácnosti

2.6.1 Za účelom realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia žiadateľa

k Distribučnej sieti, predloží žiadateľ PDS žiadosť o zrealizovanie plynovodu

a o montáž meradla (ďalej len „Žiadosť o realizáciu pripojenia“).

2.6.2 Žiadosť o realizáciu pripojenia obsahuje náležitosti uvedené v Prílohe č. 3.

2.6.3 Ustanovenia odsekov 2.2.3, 2.2.4 a 2.2.5 sa vzťahujú primerane na Žiadosť o

realizáciu pripojenia.

2.6.4 Zmluva o pripojení stanoví podmienky predkladania Žiadosti o realizáciu

pripojenia a všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia.

2.6.5 PDS požiada o nevyhnutné správne rozhodnutia a/alebo vyjadrenia

oprávňujúce PDS vykonať práce potrebné na pripojenie odberného plynového

zariadení žiadateľa k Distribučnej sieti do 7 pracovných dní odo dňa prijatia

 

Žiadosti o realizáciu pripojenia, okrem prípadu, že si žiadateľ zabezpečí tieto

dokumenty samostatne.

2.6.6 PDS vyvinie primerané úsilie, aby vykonal práce nevyhnutné na pripojenie

odberného plynového zariadenia žiadateľa k Distribučnej sieti do 30 dní po

obdržaní právoplatných a vykonateľných rozhodnutí a/alebo vyjadrení podľa

odseku 2.6.5.

3 PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE

3.1 Vstupné body a výstupné body

3.1.1 Distribučná sieť má nasledujúce vstupné body:

a) domáci bod – vstupný súhrnný bod z Prepravnej siete (vrátane

odovzdávacej stanice Ruská),

b) zásobník plynu prevádzkovateľa zásobníka plynu,

c) odovzdávacie miesto z ťažobnej siete na vymedzenom území.

3.1.2 Výstupný bod z Distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa

plynu. Výstupný bod z Distribučnej siete môže tiež v určitom prípade byť bod

pripojenia s nadväzujúcou distribučnou sieťou.

3.2 Žiadosť o prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu

3.2.1 Prístup do Distribučnej siete a distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PDS

na základe zmluvy o prístupe do Distribučnej siete a distribúcii plynu (ďalej len

Zmluva o distribúcii plynu“).

3.2.2 Žiadateľ o prístup do Distribučnej siete a o distribúciu plynu prostredníctvom

Distribučnej siete predloží PDS žiadosť o prístup do Distribučnej siete

a distribúciu plynu (ďalej len „Žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup

predstavuje záväzný návrh žiadateľa PDS na uzavretie Zmluvy o distribúcii

plynu so základnými náležitosťami, ktorými sú tie, ktoré sú uvedené v Žiadosti

o prístup.

3.2.3 Žiadosť o prístup obsahuje náležitosti uvedené v prílohe č. 4.

3.2.4 PDS zverejní vzor Žiadosti o prístup na svojej internetovej stránke. Vzor

Žiadosti o prístup bude tiež k dispozícii v papierovej podobe v kancelárii PDS,

ktorej kontaktné údaje sú uvedené na jeho internetovej stránke. Vzor Žiadosti

o prístup, zverejnený PDS, je záväzný pre všetkých žiadateľov.

3.2.5 Dokument preukazujúci schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné

záväzky voči PDS vyplývajúce zo Zmluvy o distribúcii plynu, tak ako sú

uvedené v prílohe č. 4, písm. k), budú predložené PDS najneskôr 10 dní po

uzavretí Zmluvy o distribúcii plynu podľa odseku 3.3.4. V prípade, že užívateľ

nesplní túto požiadavku, PDS je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o distribúcii

plynu.

 

3.2.6 Údaje, ktoré majú byť predložené, tvoria spolu s dokumentmi, ktoré majú byť

priložené k Žiadosti o prístup, neoddeliteľnú súčasť Žiadosti o prístup

žiadateľa. Žiadateľ predloží dokumenty požadované PDS ako súčasť Žiadosti

o prístup vo forme kópií; v prípade, ak o to PDS požiada, žiadateľ predloží

originál dokumentu na porovnanie s predloženou kópiou, pričom deň

predloženia originálu, ak o to PDS požiadal, sa považuje za deň riadneho

predloženia dokumentu.

3.2.7 Žiadateľ doručí Žiadosť o prístup, v písomnej forme, osobne alebo poštou, do

kancelárie PDS. Žiadateľ môže tiež Žiadosť o prístup doručiť faxom, pričom

takéto doručenie sa bude považovať za riadne vykonané len v prípade, ak

písomná Žiadosť o prístup bola doručená, osobne alebo poštou, do kancelárie

PDS najneskôr do 3 dní od doručenia faxom. Užívateľ zašle údaje uvedené

v prílohe č. 4 písm. d), e), f), g) a j) PDS taktiež v elektronickej podobe, a to

buď e-mailom na e-mailovú adresu PDS alebo na elektronickom nosiči.

3.2.8 Žiadateľ doručí Žiadosť o prístup PDS:

a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná

distribučná kapacita neprekračuje dennú a/alebo ročnú distribučnú

kapacitu v ktoromkoľvek z výstupných bodov, a ak požadovaný

prevádzkový tlak neprekračuje prevádzkový tlak v príslušných výstupných

bodoch, tak ako boli dohodnuté v Predchádzajúcej zmluve o distribúcii

plynu,

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná

denná a/alebo ročná distribučná kapacita prekračuje distribučnú kapacitu

v Predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu, alebo ak požadovaný

prevádzkový tlak prekračuje prevádzkový tlak na príslušných výstupných

bodoch podľa Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, alebo v prípade,

ak ide o žiadosť o pridelenie novej distribučnej kapacity (t.j. žiadateľom,

ktorý nemal žiadnu Predchádzajúcu zmluvu o distribúcii plynu).

3.2.9 V prípade, ak ide o užívateľa, ktorý už uzavrel Zmluvu o distribúcii plynu pre

určité odberné miesta, postupuje tento, pokiaľ ide o nové odberné miesta, do

ktorých chce zabezpečiť distribúciu plynu, spôsobom uvedeným v článku 3.2

a 3.3 za účelom pridelenia distribučnej kapacity pre tieto nové odberné miesta,

s výnimkou predkladania údajov a dokumentov uvedených v prílohe č. 4,

písm. h), i), k), l) a n). V prípade, ak postup bude ukončený uzavretím Zmluvy

o distribúcii plynu podľa odseku 3.3.4, za podmienky že existuje Cena za

distribúciu, ktorú môže PDS uplatniť, táto zmluva môže predstavovať dodatok

k existujúcej Zmluve o distribúcii plynu, t.j. obe tieto zmluvy budú považované

za jednu Zmluvu o distribúcii plynu, ak sa strany tak dohodnú.

3.3 Vyhodnotenie Žiadosti o prístup a uzavretie Zmluvy o distribúcii plynu

3.3.1 Po obdržaní Žiadosti o prístup, PDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty.

Ak bola žiadateľom predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná Žiadosť

o prístup, PDS bezodkladne požiada o chýbajúce alebo správne údaje a/alebo

dokumenty.

3.3.2 Lehoty stanovené v týchto Obchodných podmienkach a/alebo v Pravidlách

 

trhu s plynom alebo v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, ak

súvisia so Žiadosťou o prístup, začínajú plynúť až odo dňa doručenia Žiadosti

o prístup, a to buď úplnej alebo dodatočne doplnenej žiadateľom.

3.3.3 PDS, po doručení úplnej Žiadosti o prístup, a po vyhodnotení predložených

údajov a dokumentov, pošle žiadateľovi oznámenie o pridelení distribučnej

kapacity (ďalej len “Pridelenie kapacity”):

a) do 10 dní od dátumu prijatia Žiadosti o prístup, ak požadovaná distribučná

kapacita neprekračuje dennú a/alebo ročnú distribučnú kapacitu

v ktoromkoľvek z výstupných bodov, a ak požadovaný prevádzkový tlak

neprekračuje prevádzkový tlak v príslušných výstupných bodoch, tak ako

boli dohodnuté v Predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu,

b) do 20 dní od dátumu prijatia Žiadosti o prístup, ak požadovaná denná

a/alebo ročná distribučná kapacita prekračuje distribučnú kapacitu

v Predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu, alebo ak požadovaný

prevádzkový tlak prekračuje prevádzkový tlak v príslušných výstupných

bodoch podľa Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, alebo v prípade,

ak ide o žiadosť na pridelenie novej distribučnej kapacity (t.j. žiadateľom,

ktorý nemal žiadnu Predchádzajúcu zmluvu o distribúcii plynu).

3.3.4 Pridelenie kapacity PDS žiadateľovi predstavuje zo strany PDS záväzné

prijatie návrhu žiadateľa na uzavretie Zmluvy o distribúcii plynu so základnými

náležitosťami uvedenými v Žiadosti o prístup. Obdržaním Pridelenia kapacity

žiadateľom je medzi stranami uzavretá Zmluva o distribúcii plynu. Tieto

Obchodné podmienky, v znení ich nasledujúcich zmien a doplnení, tvoria

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o distribúcii plynu.

3.3.5 PDS doručí Pridelenie kapacity v písomnej forme poštou, na adresu žiadateľa,

ktorú uviedol v Žiadosti o prístup ako adresu na doručovanie. Ak žiadateľ

požiadal v Žiadosti o prístup o možnosť preberať korešpondenciu od PDS

osobne, PDS oznámi žiadateľovi e-mailom alebo telefonicky možnosť

prevzatia Pridelenia kapacity v kancelárii PDS; ak žiadateľ neprevezme

Pridelenie kapacity v posledný deň lehoty stanovenej v odseku 3.3.3, PDS je

oprávnený poslať ho poštou.

3.3.6 V prípade výskytu ktoréhokoľvek z dôvodov uvedených v článku 3.5

oprávňujúceho na odmietnutie prístupu pre žiadateľa zo strany PDS na

základe Žiadosti o prístup žiadateľa, PDS oznámi žiadateľovi toto odmietnutie

v lehote a spôsobom stanoveným v odseku 3.3.3 a 3.3.5 vrátane uvedenia

dôvodu pre takéto odmietnutie.

3.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

3.4.1 Distribučná kapacita je určovaná pre každý výstupný bod osobitne. Súčet

distribučných kapacít vo vstupných bodoch do Distribučnej siete sa považuje

za rovný súčtu distribučných kapacít vo výstupných bodoch z Distribučnej

siete.

3.4.2 PDS určí dennú distribučnú kapacitu pre výstupné body, ktoré nepatria medzi

výstupné body kategórie V, použitím typových diagramov. Denná distribučná

 

kapacita požadovaná žiadateľom je potom súhrnom všetkých denných

distribučných kapacít vo všetkých výstupných bodoch požadovaných

žiadateľom podľa Žiadosti o prístup alebo určených PDS.

3.4.3 Za predpokladu, že súhrn distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi na

to isté časové obdobie je vyšší ako technická kapacita Distribučnej siete, došlo

by k preťaženiu Distribučnej siete a tento stav sa nazýva nedostatok

distribučnej kapacity.

3.4.4 PDS predchádza preťaženiu Distribučnej siete vyhodnocovaním Žiadostí o

prístup. V prípade že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je

vyšší ako technická kapacita Distribučnej siete, PDS vyzve žiadateľov, aby

upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich Žiadostiach o prístup.

3.4.5 V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je stále

vyšší ako technická kapacita Distribučnej siete, PDS pridelí distribučnú

kapacitu žiadateľom na základe rešpektovania nasledovných kritérií

uvedených podľa priority:

a) distribučná kapacita vychádzajúca zo Žiadosti o prístup, predložená

žiadateľom, ktorý už má uzavretú Predchádzajúcu zmluvu o distribúcii

plynu, s požadovanou dennou a/alebo ročnou distribučnou kapacitou, ktorá

nebola navýšená, ako aj s prevádzkovým tlakom neprekračujúcim tlak

dohodnutý podľa Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu,

b) distribučná kapacita pre dlhodobú Zmluvu o distribúcii plynu,

c) distribučná kapacita pre 1-ročnú Zmluvu o distribúcii plynu,

d) distribučná kapacita pre krátkodobú Zmluvu o distribúcii plynu.

3.4.6 V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi, ktoré

majú rovnakú prioritu podľa odseku 3.4.5, prevyšuje technickú kapacitu

Distribučnej siete, PDS uprednostní distribučné kapacity pridelené pre

dodávky plynu odberateľom plynu v domácnosti.

3.4.7 Ak nie je k dispozícii žiadna alebo dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi

bude oznámený nedostatok požadovanej distribučnej kapacity a bude mu

navrhnutá možnosť uzavrieť Zmluvu o distribúcii plynu so zníženou

distribučnou kapacitou.

3.4.8 V prípadoch uvedených v odseku 3.4.7, oznámenie zaslané zo strany PDS

nespôsobí uzavretie Zmluvy o distribúcii plynu.

3.5 Odmietnutie prístupu

PDS môže odmietnuť prístup do Distribučnej siete z dôvodov stanovených v § 43

ods. 1 písm. c), d) a e) a odseku 6 písm. f) a g) Zákona o energetike.

4 ZMLUVA O DISTRIBÚCII PLYNU

4.1 Druhy Zmlúv o distribúcii plynu

 

4.1.1 Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

a) ročná zmluva,

b) krátkodobá zmluva,

c) dlhodobá zmluva.

4.1.2 Dlhodobá Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie

plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, k prvému dňu kalendárneho

mesiaca, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne

len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod.

4.1.3 Ročná Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich

mesiacov trvania distribúcie plynu, k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom

sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na

celé obdobie platnosti zmluvy.

4.1.4 Krátkodobá Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie

plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov a minimálna dĺžka platnosti

zmluvy je jeden mesiac a zmluva sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým

násobkom mesiacov.

4.1.5 Po uzavretí Zmluvy o distribúcii plynu PDS je povinný vykonávať distribúciu

plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného

obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej

kapacity.

4.2 Prekročenie dennej distribučnej kapacity

4.2.1 Užívateľ je povinný využívať distribučnú kapacitu len do výšky dohodnutej

dennej distribučnej kapacity v príslušnom výstupnom bode. Nie je dovolené

prekročenie tejto kapacity, a ak je požadovaná distribúcia dodatočného

množstva, užívateľ musí postupovať spôsobom uvedeným v článku 3. PDS je

oprávnený odmietnuť distribúciu množstiev plynu prekračujúcich dohodnutú

dennú distribučnú kapacitu a upraviť nominácie distribúcie plynu užívateľa a,

ak je to nevyhnutné, fyzické toky plynu zodpovedajúcim spôsobom.

4.2.2 Výška poplatku za prekročenie dennej distribučnej kapacity platená

užívateľom, vrátane podmienok jeho uplatnenia, je určená ÚRSO v príslušnom

cenovom rozhodnutí pre distribúciu plynu vykonávanú PDS.

4.3 Kvalita plynu

4.3.1 Plyn dodávaný a odovzdávaný vo vstupných bodoch a výstupných bodoch do

a z Distribučnej siete musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené

v Technických podmienkach (ďalej len „kvalitatívne parametre“). Užívateľ je

povinný zachovávať kvalitatívne parametre plynu vo vstupných bodoch a PDS

je povinný zachovávať kvalitatívne parametre plynu vo výstupných bodoch.

 

4.3.2 V prípade, že plyn dodaný užívateľom na distribúciu do vstupných bodov

Distribučnej siete nespĺňa kvalitatívne parametre (tzv. „off-spec“ plyn), PDS

má právo odmietnuť prevziať takýto plyn vo vstupných bodoch. Aj v prípade

prijatia takéhoto plynu na distribúciu, PDS má právo na zaplatenie poplatku za

distribúciu off-spec plynu vo výške určenej spôsobom uvedeným v prílohe č. 5.

Zaplatením týchto poplatkov nie je dotknuté právo PDS na náhradu škody

vzniknutej v súvislosti s distribúciou off-spec plynu.

4.3.3 V prípade, že plyn odovzdaný zo strany PDS vo výstupných bodoch

Distribučnej siete nespĺňa kvalitatívne parametre, užívateľ má právo odmietnuť

prevzatie takého plynu vo výstupnom bode. Aj v prípade prevzatia takéhoto

plynu je užívateľ oprávnený na zaplatenie poplatku za dodanie off-spec plynu

vo výške určenej spôsobom uvedeným v prílohe č. 5. Zaplatením týchto

poplatkov nie je dotknuté právo užívateľa na náhradu škody vzniknutej

v súvislosti s distribúciou off-spec plynu. Užívateľ má právo vykonávať svoje

práva podľa tohto odseku výlučne za podmienky, že dodal PDS vo vstupných

bodoch plyn v súlade s kvalitatívnymi parametrami plynu.

4.4 Tlakové úrovne vo vstupných a výstupných bodoch

4.4.1 Plyn dodaný vo vstupných bodoch do Distribučnej siete musí zodpovedať

tlakovým úrovniam stanoveným v prílohe č. 6. Plyn odovzdaný na výstupných

bodoch z Distribučnej siete musí zodpovedať tlakovým úrovniam, ktoré sú

stanovené v Technických podmienkach PDS.. Užívateľ je povinný dodržiavať

tlakové úrovne plynu vo vstupných bodoch a PDS dodržiava tlakové úrovne vo

výstupných bodoch.

4.4.2 V prípade, že plyn dodaný užívateľom k distribúcii do vstupného bodu

Distribučnej siete nezodpovedá tlakovým úrovniam plynu, PDS má právo

odmietnuť distribuovať takýto plyn. Aj v prípade prijatia takéhoto plynu na

distribúciu, nie je dotknuté právo PDS na náhradu škody vzniknutej v súvislosti

s distribúciou plynu s nižším tlakom.

4.4.3 V prípade, že plyn odovzdaný zo strany PDS vo výstupných bodoch

Distribučnej siete nezodpovedá tlakovým úrovniam plynu, užívateľ má právo

odmietnuť prevziať takýto plyn. Aj v prípade prevzatia takého plynu, nie je

dotknuté právo užívateľa na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s dodaním

plynu s nižším tlakom. Užívateľ má právo vykonávať svoje práva podľa tohto

odseku výlučne za podmienky, že dodal PDS vo vstupných bodoch plyn

v súlade s tlakovými úrovňami plynu.

4.5 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

4.5.1 PDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v prípadoch

uvedených v § 43 odsek 2 Zákona o energetike, a to za podmienok

stanovených v odsekoch 3, 4 a 5 toho istého § 43.

4.5.2 PDS vyvinie primerané úsilie o koordináciu uskutočňovania plánovaných

rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a kontrol plynárenských zariadení

 

s užívateľom. PDS vyvinie rovnaké úsilie o koordináciu týchto prác

s prevádzkovateľmi pripojených sietí.

4.5.3 PDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu v prípadoch

stanovených v § 43 odsek 2 písm. b) až i) Zákona o energetike okamžite po

tom, ako sa PDS dozvedel o týchto príslušných skutočnostiach.

4.5.4 PDS je povinný, na základe žiadosti užívateľa, ktorý je dodávateľom plynu,

prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu do odberného miesta koncového

odberateľa plynu, pre ktorého dodávateľ plynu uzavrel Zmluvu o distribúcii

plynu, a to najskôr, ako to bude možné po obdržaní jeho žiadosti. Užívateľ je

povinný v žiadosti uviesť, ktorý dôvod na obmedzenie alebo prerušenie podľa

§ 43 odsek 2 Zákona o energetike bol splnený. PDS nie je povinný zisťovať či

tento dôvod je pravdivý alebo správny; užívateľ je zodpovedný za akékoľvek

škody vzniknuté ako dôsledok takej žiadosti, ktorá nespĺňa zákonné

podmienky na obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu.

4.6 Obchodná jednotka distribuovaného množstva plynu

4.6.1 Prepočet nameraných množstiev plynu na obchodné jednotky na účely Zmlúv

o distribúcii plynu sa vykoná:

a) prepočítavačmi prietoku, ktoré sú určenými meradlami , alebo

b) prepočtom zo strany PDS vykonanom v súlade s technickou normou

a Technickými podmienkami.

4.6.2 V prípade výstupných bodov s pretlakom na meraní do výšky 5 kPa, je možné

použiť sa na meranie a prepočet množstiev plynu na obchodné jednotky

plynomery s teplotnou kompenzáciou objemu; ak sa nepoužije tento postup,

namerané množstvo plynu sa považuje za množstvo plynu v obchodných

jednotkách.

4.7 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

4.7.1 PDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných

bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č.

142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon

o metrológii“). PDS bude merať kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného

plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu. PDS stanoví podrobnejšie technické

požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v Technických

podmienkach.

4.7.2 Koncový odberateľ plynu je povinný:

a) umožniť PDS montáž určeného meradla na meracom mieste. Ak je

odberateľ oprávneným odberateľom, je povinný umožniť PDS na jeho

žiadosť aj montáž telemetrického zariadenia na diaľkový prenos

nameraných údajov na meracom mieste,

b) umožniť PDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým

na účely odpočtu meradla,

c) prevádzkovať svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby

 

nedošlo k poškodeniu určeného meradla a telemetrického zariadenia.

4.7.3 PDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch

Distribučnej siete:

a) najmenej raz za každých 12 mesiacov,

b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,

c) v ostatných prípadoch stanovených v Zmluve distribúcii plynu.

4.7.4 V prípade, že PDS nemôže vykonať odpočet meradla podľa odseku 4.7.2,

písm. b), PDS je oprávnený:

a) požiadať koncových odberateľov plynu o predloženie nameraných údajov

(samoodpočet), alebo

b) urobiť odhad množstva plynu distribuovaného do výstupných bodov.

4.7.5 PDS je oprávnený obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v prípade, že

koncový odberateľ neumožní PDS uskutočniť odpočet meradla podľa odseku

4.7.2 písm. b) počas dvoch nasledujúcich odpočtových období.

4.7.6 PDS poskytuje užívateľovi údaje o kvalite a množstve plynu distribuovaného

do príslušných výstupných bodov Distribučnej siete, ktoré získal odpočtom

meradiel alebo spôsobom stanoveným v odseku 4.7.4. PDS určí kvalitatívne

parametre plynu distribuovaného do výstupných bodov Distribučnej siete ako

vážený priemer všetkých vstupných bodov Distribučnej siete počas

kalendárneho mesiaca za predpokladu, že obdrží príslušné údaje od

účastníkov trhu s plynom.

4.7.7 V prípade pochybností užívateľa o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí

chybu na určenom meradle, doručí PDS písomnú žiadosť o preskúšanie

určeného meradla. PDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie

do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa. PDS je taktiež oprávnený predložiť

určené meradlo na preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie

dodávok plynu počas preskúšavania sa uskutočňuje pomocou náhradného

určeného meradla, alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Ak bude preskúšaním určeného meradla zistená chyba nie väčšia, ako

povoľuje Zákon o metrológii, užívateľ, ktorý požiadal o preskúšanie, uhradí

PDS náklady spojené s preskúšaním a výmenou určeného meradla.

Ak bude preskúšaním určeného meradla zistená chyba väčšia, ako povoľuje

Zákon o metrológii, množstvo plynu namerané chybným určeným meradlom

bude upravené o rozdiel v objeme spôsobený zistenou chybou merania.

Úprava sa vykoná za obdobie preukázateľného trvania chyby; ak toto obdobie

nemôže byť nespochybniteľne určené, PDS použije predpoklad lineárneho

rastu chyby od poslednej kontroly určeného meradla zo strany PDS.

V prípade, že chybné určené meradlo vôbec nezaznamenalo prietok plynu,

alebo nie je možné určiť rozsah chyby v meraní bez akýchkoľvek pochybností,

PDS vykoná úpravu tak, že určí množstvo plynu distribuovaného do

príslušného odberného miesta za časové obdobie od poslednej kontroly

určeného meradla zo strany PDS, použitím nameraného množstva

distribuovaného plynu za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, s ohľadom

na zmeny v počte a prevádzke plynových spotrebičov. V prípade nového

 

odberu plynu, alebo zmeny v parametroch odberu plynu, PDS vykoná úpravu

až po obdržaní nameraných údajov v nasledujúcich odpočtových obdobiach.

V prípade poruchy ktorejkoľvek časti zostavy meracieho zariadenia, PDS je

oprávnený použiť dostupné spoľahlivé údaje na účely úpravy množstva

distribuovaného plynu, ak sa tak dohodne s užívateľom. PDS znáša náklady

spojené s preskúšaním a výmenou určeného meradla.

4.8 Typové diagramy

4.8.1 PDS je oprávnený použiť typové diagramy na účely:

a) určenia dennej distribučnej kapacity v príslušných výstupných bodoch,

s výnimkou kategórie V,

b) určenia plynu distribuovaného do výstupných bodov, v prípade ak PDS

nemôže vykonať odpočet určeného meradla podľa odseku 4.7.3 z dôvodov

na strane užívateľa alebo koncového odberateľa plynu, alebo

c) určenia plynu distribuovaného do výstupných bodov, v prípade, ak takéto

určenie je potrebné z dôvodu zmeny ceny za dodávku plynu alebo z iných

primeraných dôvodov,

d) určenia množstva plynu distribuovaného v období medzi dvoma odpočtami

určených meradiel podľa odseku 4.7.3,

e) výpočtu denných odchýlok užívateľov vo výstupných bodoch, ktoré nie sú

vybavené určenými meradlami umožňujúcimi automatické

zaznamenávanie denných odberov plynu a umožňujúcimi prenos

meraných údajov telemetrickými zariadeniami.

4.8.2 Užívateľ je zodpovedný za poskytnutie správnych a pravdivých údajov v

Žiadosti o prístup, ktoré budú zo strany PDS použité na stanovenie typových

diagramov pre jednotlivé výstupné body. PDS je zodpovedný za určenie

správneho typového diagramu pre každý výstupný bod. PDS sprístupní

určené typové diagramy užívateľovi pred termínom začatia distribúcie.

4.8.3 PDS je oprávnený zmeniť typový diagram stanovený pre príslušný výstupný

bod v prípade, že zistí skutočnosti oprávňujúce ho na takú zmenu, kedykoľvek

počas obdobia distribúcie plynu. Užívateľ je oprávnený žiadať zmenu typového

diagramu s podmienkou, že predloží PDS skutočnosti odôvodňujúce takú

zmenu. Zmena sa uskutočňuje k prvému dňu nasledujúceho mesiaca.

4.8.4 PDS vyrovná rozdiely v množstve distribuovaného plynu vzniknuté použitím

typových diagramov vo faktúre za distribúciu plynu, ktorá má byť zaslaná

užívateľovi v mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, kedy sa

uskutočnil odpočet určeného meradla, ktorým bol zistený tento rozdiel.

4.9 Poskytovanie distribučných kapacít na sekundárnom trhu

Užívateľ, ktorý uzavrel Zmluvu o distribúcii plynu s PDS môže poskytnúť nevyužitú

distribučnú kapacitu tretej strane výlučne za podmienky predchádzajúceho

oznámenia odoslaného PDS najmenej 5 pracovných dní vopred. Týmto úkonom

nebudú ani nesmú byť dotknuté žiadne práva a povinnosti strán podľa Zmluvy

o distribúcii plynu.

 

5 SPOLOČNÝ PRÍSTUP DO DISTRIBUČNEJ SIETE A PREPRAVNEJ SIETE

5.1 Za účelom zjednodušenia prístupu do sietí, PDS má v úmysle poskytovať

služby spoločného prístupu do Distribučnej siete a Prepravnej siete.

5.2 V rozsahu, v akom je to možné a prípadne nevyhnutné, PDS poskytuje

užívateľovi takéto prepravné kapacity za rovnakých podmienok, ako sa

uplatňujú medzi PDS a PPS.

5.3 Užívateľ oznámi PDS svoj záujem rezervovať si prepravné kapacity vyplnením

príslušnej časti Žiadosti o prístup. Prepravné kapacity môžu byť požadované

len v spojení s prístupom do Distribučnej siete a musia zodpovedať

distribučným kapacitám požadovaným užívateľom berúc do úvahy plyn na

prevádzkové účely.

6 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za distribúciu plynu

6.1.1 Užívateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za prístup do Distribučnej siete

a distribúciu plynu (ďalej len „Cena za distribúciu“) v súlade s týmito

Obchodnými podmienkami a inými príslušnými záväznými dokumentmi.

6.1.2 Cena za distribúciu sa určuje cenovým rozhodnutím vydaným ÚRSO.

6.2 Platobné podmienky

6.2.1 Užívateľ je povinný platiť PDS Cenu za distribúciu v slovenských korunách na

základe faktúry za distribúciu v slovenských korunách.

6.2.2 Cena za distribúciu sa platí v mesačných platbách, výška ktorých sa určuje

podľa cenového rozhodnutia ÚRSO za distribúciu plynu.

6.2.3 Mesačné platby sú splatné v prvý pracovný deň nasledujúci po 25.

kalendárnom dni mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa Cena za

distribúciu platí (ďalej len „Nasledujúci mesiac“) na základe faktúry. PDS

pošle užívateľovi faktúru za príslušný mesiac najneskôr do 15. kalendárneho

dňa Nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania zo strany PDS

s odoslaním faktúry, dátum splatnosti užívateľa sa posunie o počet dní

zodpovedajúci omeškaniu PDS. Platba sa považuje za uskutočnenú v deň,

kedy celková Cena za distribúciu je pripísaná na účet PDS. Každá strana si

platí vlastné bankové poplatky, ktoré vzniknú v spojitosti s platením Ceny za

distribúciu.

6.2.4 Faktúry vystavené PDS obsahujú náležitosti stanovené všeobecne záväznými

právnymi predpismi vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť

platba pripísaná, vo forme ABO, IBAN a SWIFT /BIC/.

 

6.2.5 V prípade, že užívateľ bude povinný platiť poplatky za prekročenie distribučnej

kapacity, poplatky za prekročenie povolenej dennej odchýlky, poplatky za

nesplnenie kvalitatívnych parametrov plynu a tlakových úrovní plynu, bude

platba Ceny za distribúciu za príslušný mesiac zvýšená alebo znížená

primerane podľa výšky fakturovaných poplatkov.

6.2.6 PDS fakturuje mesačnú platbu vrátane DPH, ktorej celkovú výšku je užívateľ

povinný zaplatiť riadne a načas.

6.2.7 Vznesenie námietok užívateľom proti výške platieb fakturovaných zo strany

PDS neoprávňuje užívateľa k neplateniu fakturovaných platieb. Ak sa

námietky užívateľa ukážu ako opodstatnené, PDS vykoná nápravu v súlade

s príslušnými právnymi predpismi.

6.2.8 V prípade omeškania s platením finančných záväzkov vyplývajúcich zo

Zmluvy o distribúcii plynu, veriteľ je povinný oznámiť dlžníkovi toto omeškanie

a zároveň je PDS oprávnený požadovať úrok z omeškania za nesplnený

finančný záväzok vo výške rovnajúcej sa zákonnej úrokovej sadzbe Národnej

banky Slovenska zvýšenej o 10 %, pričom uplatňovaná sadzba je sadzba

platná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo

k omeškaniu, a uplatňovaná sadzba na celý polrok je sadzba platná v prvý

kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Ak

finančný záväzok nie je zaplatený užívateľom ani po obdržaní upozornenia zo

strany PDS o omeškaní, PDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu

plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu alebo od Zmluvy o distribúcii plynu

odstúpiť.

6.3 Finančná zábezpeka poskytnutá užívateľom

6.3.1 Užívateľ je povinný zabezpečiť, že zábezpeka poskytnutá PDS podľa odseku

3.2.5 zabezpečujúca potenciálne nároky PDS podľa Zmluvy distribúcii plynu

do výšky uvedenej v prílohe č. 4, písm. k), zostane zachovaná počas celého

trvania distribúcie plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu predĺženého

o dodatočné 2 mesiace.

6.3.2 Užívateľ je povinný doplniť poskytnutú zábezpeku, ak výška

zabezpečovaných nárokov PDS sa zvýšila, predovšetkým v prípade:

a) nárastu Cien za distribúciu plynu, alebo iných poplatkov,

b) nárastu počtu odberných miest užívateľa, alebo dohodnutej dennej

distribučnej kapacity,

avšak iba s podmienkou, že táto celková výška zabezpečených nárokov PDS

narástla o viac ako 20%.

6.3.3 Užívateľ je povinný doplniť zábezpeku okamžite po tom, ako z nej PDS čerpal

finančné prostriedky za účelom uspokojenia svojich nárokov voči užívateľovi

podľa Zmluvy o distribúcii plynu.

6.3.4 PDS vráti užívateľovi zábezpeku po ukončení Zmluvy o distribúcii plynu

 

bezodkladne po splnení všetkých finančných záväzkov užívateľa voči PDS na

základe Zmluvy o distribúcii plynu.

6.4 Dane

PDS a užívateľ budú postupovať pri plnení ich daňových povinností v súlade s

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Žiadna zo strán neprevezme

zodpovednosť za splnenie daňových povinností druhej strany.

7 DISPEČERSKÉ RIADENIE DISTRIBUČNEJ SIETE

7.1 Nominácia distribúcie plynu

7.1.1 Užívateľ je povinný nominovať vopred a na účely distribúcie plynu zo strany

PDS, a to za podmienok stanovených v tomto článku 7.

7.1.2 Nominácia plynu sa uskutočňuje v rámci dohodnutej dennej distribučnej

kapacity. Nominácia užívateľa sa vzťahuje na plynárenský deň.

7.1.3 Užívateľ nominuje, v rámci tej istej nominácie, distribúciu plynu na všetky

vstupné body zvlášť. Súčet nominácií distribúcie plynu vo výstupných bodoch

sa považuje za rovný súčtu nominácií distribúcie plynu vo vstupných bodoch.

7.1.4 Užívateľ nominuje distribúciu plynu jednotlivo na výstupné body len

v nasledujúcich prípadoch:

a) distribúcia plynu je realizovaná do jedného odberného miesta viacerými

užívateľmi,

b) plyn má byť vtláčaný do zásobníka plynu.

7.1.5 Užívateľ, ktorý je súčasne užívateľom Prepravnej siete, nominuje u PDS

(okrem distribúcie plynu) taktiež aj prepravu plynu. Užívateľ oznámi PDS

(okrem nominácie distribúcie plynu) taktiež nomináciu prepravy plynu. PDS

odovzdá nomináciu prepravy plynu predloženú užívateľom PPS.

7.1.6 Existujú nasledujúce typy nominácií:

a) predbežná mesačná nominácia, ktorá nie je záväzná,

b) predbežná týždenná nominácia, ktorá nie je záväzná, okrem prípadu,

keď nastane situácia podľa odseku 7.1.9,

c) denná nominácia, ktorá sa stane pre strany záväznou, po tom, ako ju

PDS potvrdí.

7.1.7 Nominácia obsahuje predovšetkým:

a) Identifikačné údaje užívateľa a identifikačné údaje Zmluvy o distribúcii

plynu,

b) množstvo plynu, ktoré sa má distribuovať, čo predstavuje v prípade:

- mesačnej nominácie, množstvá plynu na každý plynárenský deň

začínajúci v nasledujúcom kalendárnom mesiaci,

- týždennej nominácie, množstvá plynu na každý plynárenský deň

 

začínajúci v nasledujúcom kalendárnom týždni,

- dennej nominácie, množstvá plynu na plynárenský deň nasledujúci

po dni, v ktorý sa nominácia predložila.

c) výstupné body z a vstupné body do Distribučnej siete,

d) vstupný bod do Prepravnej siete, ak ide o distribúciu a prepravu plynu

podľa odseku 7.1.5, a výstupný bod z Prepravnej siete, ak ide

o vtláčanie plynu do zásobníka plynu,

7.1.8 Užívateľ je povinný predložiť nominácie v prípade:

a) mesačnej nominácie najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom mesiaca, na

ktorý sa nominuje,

b) týždennej nominácie najneskôr do 12.00 hod. posledného pracovného dňa

týždňa predchádzajúceho týždňu, na ktorý sa nominuje,

c) dennej nominácie najneskôr do 15.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu, na

ktorý sa nominuje.

7.1.9 PDS uskutočňuje distribúciu plynu na základe dennej nominácie užívateľa.

V prípade, že denná nominácia nebola predložená, stanú sa záväznými pre

obe strany údaje z poslednej predloženej týždennej nominácie za podmienky,

že je potvrdená zo strany PDS. Ak nebola predložená denná ani týždenná

nominácia, považuje sa nominácia distribúcie plynu za rovnú nule.

7.1.10 PDS zverejní na svojej internetovej stránke vzory jednotlivých typov nominácií.

Tieto vzory budú k dispozícii taktiež v papierovej podobe v kancelárii PDS.

Vzory nominácií zverejnené PDS sú záväzné pre všetkých užívateľov.

7.1.11 Užívatelia doručia ich nominácie na plynárenský dispečing PDS, ktorého

kontaktné údaje sú na internetovej stránke PDS. Užívateľ zasiela PDS

nominácie prostredníctvom elektronickej komunikácie cez stanovené

rozhranie alebo e-mailom fungujúcom na komunikačnom protokole určenom

PDS a v prípade jeho nefunkčnosti, faxom.

7.1.12 Užívateľ môže zaslať ten istý typ nominácie aj niekoľkokrát, pred a vrátane

dohodnutej hodiny podľa odseku 7.1.8; PDS potvrdí užívateľovi, podľa odseku

7.2 len poslednú nomináciu zaslanú užívateľom v súlade s týmito Obchodnými

podmienkami.

7.2 Potvrdenie nominácie distribúcie plynu

7.2.1 PDS potvrdí nomináciu užívateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie

s užívateľom cez stanovené rozhranie alebo e-mailom fungujúcim na

komunikačnom protokole určenom PDS, a v prípade jeho nefunkčnosti faxom,

7.2.2 PDS potvrdí nominácie nasledujúcim spôsobom:

a) týždennú nomináciu v posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa,

najneskôr o 16.00 hod., alebo v inom čase, ak tak bolo stranami

dohodnuté,

b) dennú nomináciu v deň, ktorý predchádza dňu, kedy začína plynárenský

deň, najneskôr o 18.00 hod.

 

7.2.3 PDS potvrdí dennú nomináciu užívateľa len s podmienkou potvrdenia

zodpovedajúcich nominácií prevádzkovateľmi nadväzujúcich sietí. Ak títo

prevádzkovatelia nadväzujúcich sietí potvrdia zodpovedajúce nominácie na

menšie množstvo plynu, PDS potvrdí užívateľovi dennú nomináciu

v najnižšom z týchto nominovaných množstiev plynu.

7.2.4 PDS má právo odmietnuť dennú nomináciu distribúcie v nasledujúcich

prípadoch:

a) nominácia nespĺňa požiadavky podľa týchto Obchodných podmienok,

predovšetkým podľa odseku 7.1.,

b) prevádzkovatelia nadväzujúcich sietí nepotvrdia zodpovedajúce

nominácie podľa odseku 7.2.3.

7.3 Renominácia distribúcie plynu

7.3.1 Užívateľ môže renominovať dennú distribúciu plynu na nasledujúci

plynárenský deň počas dňa predchádzajúceho dňu, kedy začína príslušný

plynárenský deň, najneskôr do 20.00 hod.

7.3.2 Užívateľ je oprávnený renominovať distribúciu plynu aj v priebehu

plynárenského dňa, počas ktorého sa distribúcia plynu vykonáva.

Renominácia sa môže predložiť len na zostávajúcu časť plynárenského dňa,

najneskôr 2 hodiny pred začiatkom časového úseku, pre ktorý sa renominácia

predkladá. Renominácia môže byť predložená najneskôr do 12.00 hod.

daného plynárenského dňa.

7.3.3 Pokiaľ ide o formu a spôsob doručovania renominácií, vzťahujú sa na ne

odseky 7.1.7., 7.1.10, 7.1.11 a 7.1.12 rovnako.

7.3.4 PDS vyvinie primerané úsilie, aby potvrdil renomináciu užívateľa do 2 hodín

po tom, ako bola renominácia predložená v súlade s odsekom 7.2, vrátane

podmienok na odmietnutie nominácií.

7.3.5 PDS je oprávnený vykonať úpravu dennej nominácie užívateľa (re-scheduling)

v priebehu plynárenského dňa, na ktorý sa nominácia vzťahuje, v prípade, že:

a) užívateľ nedodá nominované množstvo plynu do vstupného bodu alebo

neodoberie nominované množstvo plynu vo výstupnom bode,

b) PDS nie je schopný distribuovať nominované množstvo plynu z dôvodu

neočakávaných technických problémov,

c) užívateľ nedodá do vstupných bodov Distribučnej siete plyn

s kvalitatívnymi parametrami plynu alebo tlakovými úrovňami určenými

PDS.

Úprava nominácie užívateľa vykonaná PDS je pre užívateľa záväzná.

7.4 Pravidlá priraďovania množstiev plynu

7.4.1 PDS priraďuje množstvá plynu za každý plynárenský deň, ak je tento

distribuovaný do jedného odberného miesta viacerými užívateľmi,

 

nasledujúcim spôsobom:

a) v prípade, ak skutočne namerané hodnoty sa rovnajú súčtu nominácií,

množstvá plynu priradené jednotlivým užívateľom sa rovnajú ich

nomináciám,

b) v ostatných prípadoch použitím pro-rata metódy.

7.4.2 PDS priraďuje množstvá plynu za každý plynárenský deň, namerané na

vstupných bodoch do Distribučnej siete z výstupných bodov z Prepravnej

siete, zásobníka plynu alebo ťažobnej siete, pre užívateľa použitím pravidla,

že priradené množstvá plynu sa rovnajú nominovaným a potvrdeným

množstvám plynu.

7.4.3 Rozdiely medzi priradenými množstvami plynu na jednej strane a nameranými

množstvami na druhej strane, budú vyrovnané v zmysle podmienok Dohody

o vzájomnom pripojení, ktorá bude uzavretá medzi PDS a prevádzkovateľmi

nadväzujúcich sietí.

8 VYVAŽOVANIE DISTRIBUČNEJ SIETE

8.1 Princípy vyvažovania Distribučnej siete

8.1.1 Užívateľ je povinný každý plynárenský deň, dodať do vstupného bodu

Distribučnej siete množstvo plynu, ktoré je rovnaké ako množstvo plynu, ktoré

užívateľ odoberie vo výstupnom bode Distribučnej siete. Užívateľ je

zodpovedný za odchýlky medzi týmito dvoma množstvami plynu.

8.1.2 Ak užívateľ nedodrží rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúceho do

siete a odoberaného plynu, PDS zabezpečí vyvažovanie Distribučnej siete

v reálnom čase. V takom prípade užívateľ zaplatí PDS poplatky za

prekročenie povolených odchýlok stanovených v Pravidlách trhu s plynom.

8.1.3 PDS má v Distribučnej sieti k dispozícii akumuláciu plynu za účelom

zabezpečenia vyvažovania Distribučnej siete. PDS využíva akumuláciu plynu

spôsobom stanoveným v § 6 ods. 2 Pravidiel trhu s plynom. Využívanie

akumulácie plynu Distribučnej siete užívateľmi je zahrnuté v ich povolenej

dennej odchýlke a v maximálnej kumulovanej odchýlke.

8.1.4 Okrem toho, PDS má k dispozícii časť kapacity zásobníkov plynu na,

predovšetkým, vyrovnávanie denných odchýlok užívateľov. Kapacita

zásobníkov plynu vyhradená pre PDS je určovaná ÚRSO.

8.2 Denné odchýlky užívateľa

8.2.1 PDS vypočíta denné odchýlky užívateľov za každý plynárenský deň použitím

metódy stanovenej v prílohe č. 2 Pravidiel trhu s plynom.

8.2.2 Užívateľ môže spôsobiť nasledujúce dva typy denných odchýlok:

a) kladnú odchýlku, v prípade, že množstvo plynu dodávané do Distribučnej

siete prekračuje množstvo plynu odoberané z Distribučnej siete, alebo

 

b) zápornú odchýlku, v prípade, že množstvo plynu dodávaného do

Distribučnej siete je menšie ako množstvo plynu odoberané z Distribučnej

siete.

8.2.3 PDS vypočíta denné odchýlky na základe:

a) skutočných nameraných hodnôt, alebo

b) hodnôt vypočítaných PDS podľa typových diagramov, v prípade, že

výstupný bod nie je vybavený určeným meradlom umožňujúcim

automatické zaznamenávanie denných odberov plynu.

8.2.4 PDS oznámi užívateľom predbežné vypočítané denné odchýlky za daný

plynárenský deň najneskôr do 14.00 hod. nasledujúceho plynárenského dňa.

PDS oznámi užívateľom vypočítané denné odchýlky za všetky plynárenské dni

v danom kalendárnom mesiaci najneskôr do 15. dňa Nasledujúceho mesiaca.

Oznamovacie povinnosti PDS podľa tohto odseku sú splnené sprístupnením

príslušných informácií užívateľom prostriedkami elektronickej komunikácie cez

určené rozhranie.

8.2.5 Užívateľ je oprávnený podať PDS námietky proti vypočítanej dennej odchýlke

najneskôr do 5 dní po oznámení denných odchýlok vykonanom PDS podľa

odseku 8.2.4 za predchádzajúci kalendárny mesiac. PDS preverí správnosť

vyúčtovania a vykoná kontrolný výpočet namietanej dennej odchýlky. PDS

oznámi užívateľovi výsledok kontroly správnosti vyúčtovania spolu

s kontrolným výpočtom spôsobom uvedeným v odseku 8.2.4.

8.2.6 Denná odchýlka, vypočítaná, prípadne prepočítaná zo strany PDS, je pre

užívateľa záväzná.

8.2.7 PDS zaznamenáva denné odchýlky na vyvažovacom účte užívateľa

nasledujúcim spôsobom:

a) kladná odchýlka bude zaznamenaná ako kladné číslo (označené +), a

b) záporná odchýlka bude zaznamenaná ako záporné číslo (označené -).

8.3 Poplatok za prekročenie povolenej dennej odchýlky užívateľom

8.3.1 Povolená denná odchýlka užívateľa zodpovedá 5% dohodnutej dennej

distribučnej kapacity užívateľa; táto hodnota môže byť prekročená v príslušný

deň na základe dohody PDS a užívateľa v prípade, ak to vedie k zníženiu

absolútnej hodnoty kumulovanej odchýlky užívateľa.

8.3.2 V prípade, ak denná odchýlka užívateľa prekročí povolenú dennú odchýlku,

užívateľ je povinný zaplatiť PDS poplatok za prekročenie povolenej dennej

odchýlky vo výške 1,80 Sk/m3 za množstvo plynu, o ktoré užívateľ prekročil

povolenú dennú odchýlku. Zaplatenie poplatku nespôsobuje zníženie dennej

odchýlky užívateľa.

8.4 Kumulovaná odchýlka užívateľa

8.4.1 PDS vypočíta kumulovanú odchýlku užívateľa za každý plynárenský deň ako

 

súčet údajov zodpovedajúcich denným odchýlkam užívateľa zaznamenaných

na vyvažovacom účte užívateľa odo dňa začatia distribúcie plynu do

príslušného plynárenského dňa. PDS vykoná výpočet kumulovanej odchýlky

užívateľa v plynárenský deň, ktorý nasleduje po plynárenskom dni, za ktorý sa

výpočet vykonáva.

8.4.2 Kumulovaná odchýlka môže byť:

a) kladná kumulovaná odchýlka, ak výsledkom súčtu denných odchýlok

užívateľa vypočítanom podľa odseku 8.4.1, je kladné číslo, alebo

b) záporná kumulovaná odchýlka, ak výsledkom súčtu denných odchýlok

užívateľa vypočítanom podľa odseku 8.4.1, je záporné číslo.

8.4.3 PDS zaznamenáva kumulované odchýlky za každý plynárenský deň na

vyvažovacom účte užívateľa, spôsobom stanoveným v odseku 8.2.7.

8.4.4 Maximálna kumulovaná odchýlka, ktorá je pre užívateľa povolená, zodpovedá

päťnásobku jeho vypočítanej povolenej dennej odchýlky.

8.5 Poplatok za prekročenie kumulovanej odchýlky užívateľa

8.5.1 V plynárenský deň, v ktorom absolútna hodnota kumulovanej odchýlky

prekročí maximálnu kumulovanú odchýlku užívateľa, množstvo plynu, ktoré sa

rovná tomuto rozdielu bude medzi stranami vysporiadané.

8.5.2 Vysporiadanie množstva plynu prekračujúceho maximálnu kumulovanú

odchýlku užívateľa sa vykoná:

a) v prípade kladnej kumulovanej odchýlky, zaplatením poplatku zo strany

PDS zodpovedajúceho 50% referenčnej ceny vypočítanej podľa prílohy č.

3 Pravidiel trhu s plynom,

b) v prípade zápornej kumulovanej odchýlky, zaplatením poplatku zo strany

užívateľa zodpovedajúceho 200% referenčnej ceny vypočítanej podľa

prílohy č. 3 Pravidiel trhu s plynom.

8.5.3 Ako dôsledok vysporiadania podľa odseku 8.5.2, PDS nahradí údaj o

predchádzajúcej kumulovanej odchýlke užívateľa údajom maximálnej

kumulovanej odchýlky na jeho vyvažovacom účte.

8.5.4 PDS vedie oddelenú evidenciu o všetkých poplatkoch vyplývajúcich z

odchýlok užívateľov.

8.5.5 V posledný deň distribúcie plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu, strany

vysporiadajú množstvo plynu, ktoré sa rovná absolútnej hodnote kumulovanej

odchýlky užívateľa v súlade s týmto článkom 8.5. Ak PDS pokračuje

v distribúcii plynu pre rovnakého užívateľa podľa novej Zmluvy o distribúcii

plynu, ktorá začína v deň, kedy existujúca Zmluva o distribúcii plynu pre

rovnakého užívateľa zaniká, strany sa môžu dohodnúť, že stav na

vyvažovacom účte užívateľa nevysporiadajú a budú v ňom pokračovať aj

podľa novej Zmluvy o distribúcii plynu.

 

8.6 Vyvažovanie Distribučnej siete zo strany PDS v mimoriadnych

situáciách

8.6.1 V prípade, že nástroje , ktoré má PDS k dispozícii podľa odsekov 8.1.3 a 8.1.4

nie sú dostatočné na vyvažovanie Distribučnej siete PDS, v súlade s § 24 ods.

4 Pravidiel trhu s plynom, požiada účastníkov trhu s plynom, ktorí majú

zmluvu o skladovaní plynu, aby upravili množstvo plynu vtláčaného alebo

ťaženého do/zo zásobníka plynu až do výšky dohodnutej uskladňovacej

kapacity. Účastník trhu s plynom, ktorý bol o vyššie uvedené požiadaný, je

povinný rešpektovať žiadosť PDS a podľa toho konať; takýto postup užívateľa

v zhode so žiadosťou PDS nemá žiadny vplyv na stav vyvažovacieho účtu

užívateľa.

8.6.2 V prípade, že postup podľa odseku 8.6.1 nebude dostatočný, PDS je

oprávnený požiadať prevádzkovateľov zásobníkov plynu o poskytnutie

nevyužitej kapacity zásobníkov plynu v súlade s § 24 ods. 4 Pravidiel trhu

s plynom.

8.6.3 Ak PDS uskutočňuje opatrenia postihujúce účastníkov trhu s plnom v súlade

s týmto článkom 8.6, PDS nie je zodpovedný za škody spôsobené užívateľom

takýmito oprávnenými opatreniami.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Trvanie a ukončenie Zmluvy o distribúcii plynu

9.1.1 Zmluva o distribúcii plynu nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia podľa odseku

3.3.4.

9.1.2 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu len v nasledujúcich

prípadoch:

a) zmeny dodávateľa,

b) ukončenia dodávok plynu do odberného miesta.

9.1.3 V prípade zmeny dodávateľa plynu podľa odseku 9.1.2, užívateľ, ktorý je

súčasným dodávateľom plynu, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o distribúcii

plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene

dodávateľa plynu. Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu zo strany

užívateľa sa stane platným a účinným ku dňu, kedy zanikne platnosť jeho

zmluvy o dodávke plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom

dochádza k zmene dodávateľa. Zánik Zmluvy o distribúcii plynu je

podmienený tým, že PDS už obdržal Žiadosť o prístup od nového dodávateľa

plynu, ktorý bude dodávať plyn do príslušného odberného miesta.

9.1.4 Užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu, je oprávnený ukončiť Zmluvu

o distribúcii plynu pre tie odberné miesta, do ktorých dodávateľ plynu prestal

dodávať plyn počas doby platnosti Zmluvy o distribúcii plynu. V takom prípade

je užívateľ povinný zaplatiť PDS poplatok za predčasné ukončenie, ktorý sa

rovná súčtu fixných a výkonových sadzieb, ktoré tvoria súčasť Ceny za

 

distribúciu plynu podľa cenového rozhodnutia ÚRSO, pre všetky tieto odberné

miesta, ktoré by bol býval užívateľ povinný zaplatiť PDS až do termínu

skončenia distribúcie pre tieto odberné miesta; toto ustanovenie sa nepoužije

ak dôjde k zmene dodávateľa podľa odseku 9.1.3.

9.1.5 Užívateľ odošle oznámenie o odstúpení PDS najneskôr 30 dní zánikom

Zmluvy o distribúcii plynu. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy o distribúcii plynu

nadobudne účinnosť v deň určený užívateľom avšak vždy výlučne k prvému

dňu kalendárneho mesiaca.

9.1.6 PDS má právo odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a

účinnosťou, ak:

a) užívateľ podstatne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo Zmluvy o

distribúcii plynu, alebo z príslušných právnych predpisov,

b) finančná situácia užívateľa sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje

uspokojenie prípadných finančných nárokov PDS zo Zmluvy o distribúcii

plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že, najmä,

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa, alebo na

vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva, alebo na exekúciu

podstatného majetku užívateľa,

c) úkony užívateľa ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť Distribučnej

siete, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,

d) užívateľ poskytol PDS nepravdivé informácie a/alebo dokumenty pri

predkladaní Žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti

Zmluvy o distribúcii plynu.

9.1.7 PDS má právo okamžite odpojiť odberné plynové zariadenie osoby pripojené

k Distribučnej sieti, najmä v prípade:

a) PDS odstúpi od Zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom v súlade

s bodom 9.1.6

b) osoba koná v rozpore so zákonom, ktoré konanie má negatívny dopad

na Distribučnú sieť alebo PDS, a to najmä v prípade neoprávneného

odberu plynu,

Pre odstránenie pochybností, odpojenie odberného plynového zariadenia sa

uskutoční bez práva na vrátenie ceny za pripojenie zaplatenej pripojenou

osobou.

9.1.8 Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu zo strany PDS je platné a účinné

v deň kedy oznámenie o odstúpení odoslané PDS je doručené užívateľovi.

9.2 Vyššia moc

9.2.1 Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej

moci (t.j. okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374

Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie

svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii plynu.

9.2.2 Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí

Zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže

 

zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú, predovšetkým, prírodné katastrofy,

záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky

a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických

podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané

alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc.

9.2.3 Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú

stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným

spôsobom.

9.3 Prevod práv a povinností

9.3.1 Prevod práv a povinností strán podľa Zmluvy o distribúcii plynu je možný

výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom PDS.

9.4 Mlčanlivosť

9.4.1 Všetky informácie zdieľané medzi PDS a užívateľom týkajúce sa Zmluvy o

distribúcii plynu sú považované za striktne dôverné a ani jedna strana ich

nesmie sprístupniť tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu

druhej strany. Strana, ktorá bola požiadaná udeliť súhlas so sprístupnením

dôverných informácií, musí tento súhlas udeliť, ak dôvod ich sprístupnenia je

rozumný a primeraný a toto sprístupnenie, berúc do úvahy všetky príslušné

okolnosti, nespôsobuje žiadne riziko pre požiadanú stranu.

9.4.2 PDS a užívateľ smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo

iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie

v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.4.3 PDS a užívateľ sú povinní zabezpečiť, že všetky osoby a orgány, ktoré získali

dôverné informácie podľa tohto článku sú viazané záväzkom zachovávať

mlčanlivosť v rozsahu rovnakom, aký platí pre strany.

9.5. Zmeny Obchodných podmienok

9.5.1 PDS má právo upraviť tieto Obchodné podmienky so schválením ÚRSO

okrem prípadov stanovených v odseku 9.5.2.

9.5.2 PDS má právo upraviť tieto Obchodné podmienky, bez schválenia ÚRSO iba

v nasledujúcich prípadoch:

a) zmena zohľadňuje zmeny vyvolané novými všeobecne záväznými

právnymi predpismi alebo správnymi rozhodnutiami štátnych orgánov,

alebo

b) zmena zohľadňuje skúsenosti s prevádzkou a údržbou Distribučnej

siete alebo potrebou zaviesť obvyklé štandardy alebo obvyklú prax

uplatňovanú pre distribúciu zemného plynu,

c) zmeny sú vyvolané v dôsledku právneho oddelenia PDS v súlade s §

44 Zákona o energetike, v ktorom prípade však tieto Obchodné

 

podmienky bude automaticky uplatňovať právny subjekt prevádzkujúci

Distribučnú sieť.

9.5.3 Podmienka za ktorej zmena podľa odseku 9.5.2 nadobudne účinnosť je

obdobie minimálne 30 dní na zverejnenie danej zmeny vopred okrem

prípadov, kedy je potreba zmeny v kratšom časovom období vyvolaná

objektívnymi okolnosťami, ktoré nemôžu byť ovplyvnené PDS.

9.6 Povinnosť poistenia

Pred uzavretím Zmluvy o distribúcii plynu je užívateľ povinný uzavrieť poistenie

zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prípadných rizík, ktoré môžu vyvstať

zo Zmluvy o distribúcii plynu a na požiadanie PDS musí užívateľ preukázať

existenciu tohto poistenia. Užívateľ je povinný, v prípade akýchkoľvek zmien

týkajúcich sa poistnej zmluvy, okamžite o nich informovať PDS.

9.7 Oznamovanie medzi stranami

Strany sú povinné komunikovať prednostne prostriedkami elektronickej komunikácie

cez stanovené rozhranie. Len v prípade jeho nefunkčnosti strany použijú

komunikáciu prostredníctvom faxu. Tento odsek nemá vplyv na povinnosť strán

uzavierať zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok v písomnej podobe.

9.8 Účinnosť Obchodných podmienok

9.8.1 Tieto Obchodné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť dňom

právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým tieto Obchodné podmienky schváli.

9.8.2 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ktoré sa týkajú krátkodobej

Zmluvy o distribúcii plynu a typových diagramov nadobudnú účinnosť od 1.

januára 2006, tak ako je stanovené v Pravidlách trhu s plynom. V prípade, ak

v dôsledku tejto odloženej účinnosti sa niektoré ustanovenia týchto

Obchodných podmienok stanú nevykonateľnými do 31. decembra 2005, PDS

zhodnotí rozsah a povahu tejto nevykonateľnosti a má právo nevyžadovať

plnenie týchto ustanovení zo strany účastníkov trhu s plynom.

V Bratislave, dňa [.]

______________________ ______________________

[meno] [meno]

[funkcia] [funkcia]

 

PRÍLOHA Č. 1

Obsah Žiadosti o pripojenie

do Distribučnej siete - domácnosti

Žiadosť o pripojenie do Distribučnej siete, ktorú predkladá žiadateľ - domácnosť

obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) identifikačné údaje odberného miesta,

c) charakteristika budúceho odberného miesta a dostupnosť k existujúcej

Distribučnej sieti,

d) účel využitia plynu,

e) predpokladaný ročný odber plynu,

f) predpokladaný termín začatia odberu plynu,

g) situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) s vyznačením polohy budúceho

odberného miesta, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného

priestranstva,

h) list vlastníctva alebo kópia iného dokumentu preukazujúceho právo žiadateľa

k nehnuteľnosti,

i) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do Distribučnej siete, v prípade, že

žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

 

PRÍLOHA Č. 2

Podmienky pripojenia,

stanovené PDS pre žiadateľa - domácnosť

týkajúce sa jeho Žiadosti o pripojenie do Distribučnej siete

Podmienky pripojenia stanovené PDS pre žiadateľa - domácnosť týkajúce sa Žiadosti

o pripojenie do Distribučnej siete obsahujú najmä:

a) identifikačné údaje žiadateľa,

b) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,

c) identifikáciu bodu pripojenia do Distribučnej siete,

d) predpokladaný termín pripojenia odberného miesta do Distribučnej siete,

e) technické podmienky pripojenia (pretlak, materiál, ktorý má byť použitý na

plynovod, typ a umiestnenie hlavného uzáveru plynu, domového uzáveru,

regulátora plynu a meradla),

f) obchodné podmienky pripojenia.

 

PRÍLOHA Č. 3

Obsah Žiadosti o realizáciu pripojenia

do Distribučnej siete pre žiadateľov - domácnosť

Obsah Žiadosti o realizáciu pripojenia do Distribučnej siete pre žiadateľov -

domácnosť obsahuje najmä:

a) evidenčné číslo Zmluvy o pripojení,

b) identifikačné údaje žiadateľa,

c) identifikačné údaje odberného miesta,

d) požadovaný termín realizácie pripojenia plynovodu z strany PDS k odbernému

plynovému zariadeniu,

e) údaje týkajúce sa odberného plynového zariadenia žiadateľa (označenie

projektovej dokumentácie, stavebné povolenie, správa o odbornej prehliadke

a skúške zariadenia),

f) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia.

 

PRÍLOHA Č. 4

Obsah Žiadosti o prístup

do Distribučnej siete

Žiadosť o prístup obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje žiadateľa, t.j. v prípade fyzickej osoby celé meno a

priezvisko, adresu trvalého bydliska a dátum narodenia, a v prípade

právnických osôb obchodné meno, sídlo a identifikačného číslo (IČO),

b) deň začatia a skončenia distribúcie plynu,

c) vstupné body do Distribučnej siete

d) výstupné body z Distribučnej siete,

e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode

patriacom do kategórie V,

f) ročné množstvo plynu distribuovaného na príslušný výstupný bod,

g) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode patriacom do

kategórie V,

h) v prípade, že žiadateľ je fyzickou osobou, kópiu platného občianskeho

preukazu alebo, v prípade, že ide o cudzinca, kópiu platného cestovného

pasu,

i) v prípade, že žiadateľ je právnickou osobou, dokument preukazujúci

žiadateľovu právnu subjektivitu a spôsobilosť konať nie starší ako tri mesiace,

predovšetkým výpis z obchodného registra, alebo iný príslušný dokument,

j) v prípade odberných miest kategórie V, očakávaný denný diagram odberu

plynu, kde je uvedená len jedna hodnota maximálnej hodinovej spotreby na

celé “letné” obdobie (t.j. na 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1.4. do

30.9.) a jedna hodnota maximálnej hodinovej spotreby na celé „zimné“

obdobie (t.j. na obdobie 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od

1.10. do 31.3.),

k) vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce jeho schopnosť splniť požadované finančné

záväzky voči PDS vyplývajúce zo Zmluvy o distribúcii plynu, predovšetkým:

(i) banková záruka vydaná bankou so sídlom na území Slovenskej

republiky, zoznam ktorých bude zverejnený PDS na jeho

internetovej stránke, na základe ktorej PDS bude oprávnený čerpať

finančné prostriedky až do výšky dvojnásobku mesačnej platby za

distribúciu plynu stanovenú na základe ročného množstva plynu

uvedeného žiadateľom v Žiadosti o prístup, avšak neprevyšujúcej

Cenu za distribúciu plynu za celé obdobie trvania Zmluvy

 

o distribúcii plynu, ktoré je PDS oprávnený čerpať v prípade, že

žiadateľ nesplní svoje finančné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o

distribúcii plynu riadne a včas, alebo

(ii) iný zabezpečovací prostriedok zabezpečujúci prinajmenšom

rovnakú výšku potenciálnych nárokov PDS ako sú stanovené v

bode (i) vyššie v tomto písm. k), a to vo forme dohodnutej s PDS,

l) vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce jeho schopnosť (i) uskutočňovať

elektronickú komunikáciu s PDS prostredníctvom určeného rozhrania, alebo

elektronickou poštou založenou na komunikačnom protokole určenom PDS,

a (ii) komunikovať s PDS faxom,

m) v prípade, že odberné miesta nie sú pripojené k Distribučnej sieti v dobe

podania Žiadosti o prístup, kópia Zmluvy o pripojení stanovujúca dátum

uvedenia do prevádzky pripojenia odberných miest k Distribučnej sieti, ktorý

musí byť zhodný alebo predchádzať dátumu začatia distribúcie plynu,

n) v prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, kópiu platného a účinného

povolenia na dodávku plynu vydaného URSO,

o) v prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu alebo koncovým odberateľom

plynu, kópiu zmluvy medzi dodávateľom plynu a koncovým odberateľom

plynu preukazujúcu predpokladanú dodávku plynu koncovému odberateľovi

zodpovedajúcu Žiadosti o prístup.

V prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, pre ktorého PDS už zabezpečuje

distribúciu plynu do výstupných bodov vedených v písm. d) vyššie na základe

Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, a to ku dňu predloženia Žiadosti

o prístup, žiadateľ nemusí predkladať kópie zmlúv podľa prvej vety tohto

písmena o). Špecifikácia výstupných bodov uvedená žiadateľom v písm. d)

vyššie, ak sa rovná výstupným bodom, do ktorých už PDS distribuuje plyn pre

žiadateľa, sa považuje za dostatočné preukázanie pokračujúcej existencie

zmluvných záväzkov v zmysle § 5 odsek 4 Pravidiel trhu s plynom.

 

PRÍLOHA Č. 5

Spôsob výpočtu poplatku

za distribúciu off-spec plynu

Poplatok splatný v prípade prevzatia off-spec plynu vo vstupných bodoch Distribučnej

siete, alebo v prípade dodania off-spec plynu vo výstupných bodoch Distribučnej

siete sa vypočíta nasledujúcim spôsobom:

Pre prípad nedodržania minimálnej hodnoty rosného bodu uhľovodíkov alebo vody,

porušujúca strana zaplatí nasledovný poplatok:

Fid = 0,04 * V * RC

Fid - poplatok za off-spec plyn,

V - množstvo distribuovaného off-spec plynu,

RC - referenčná cena definovaná v prílohe č. 3 Pravidiel trhu s plynom.

 

PRÍLOHA Č. 6

Tlakové parametre plynu

Rozsah požadovaných tlakov vo vstupných bodoch do distribučnej siete:

Domáci bod : min. 4,9 MPa

Zásobník plynu:

VTL plynovod DN 300/PN 25 Bratislava – Brodské 2,1 - 2,4 MPa

VTL plynovod DN 500/PN 40 Bratislava – Brodské 3,3 - 3,9 MPa

VTL plynovod DN 700/PN 40 Láb – Nová Dedinka 3,3 - 3,9 MPa

VTL plynovod DN 700/PN 55 Jablonica – Vysoká 4,3 - 5,2 MPa

VTL plynovod DN 700/PN 63 Jablonica – Vysoká 4,5 - 5,5 MPa

Ťažobná sieť:

Tlakový systém PN 25 2,1 - 2,4 MPa

Tlakový systém PN 40 3,3 - 3,9 MPa

 

 

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:20