Vyhľadávanie

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete zemného plynu
Streda, 07 Marec 2012 11:04

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE

ZEMNÉHO PLYNU

ENERGOBLOK a.s. BREZOVÁ pod BRADLOM

 

1. ÚVOD.

Tento prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia nediskriminačného,

transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania distribučnej siete. Prevádzkový poriadok distribučnej siete vymedzuje podmienky, pravidlá, postupy a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete, ako aj všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby prevádzkovateľa distribučnej siete.

ENERGOBLOK a.s. vystupuje v tomto prevádzkovom predpise ako prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území.

Tento prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády o Pravidlách trhu s plynom č.123/2005. Povinnosť vypracovania tohto dokumentu vyplýva z §12a, odstavec č.6 novely Zákona 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 658/2004 Z.z.

2. TERMÍNY A DEFINÍCIE.

 

Základné termíny a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v Zákone č.656/2004 o energetike

(ďalej len Zákon) a v nariadení vlády č.123/2005 o pravidlách pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len Nariadenie). Na účely tohto predpisu boli vytypované nasledujúce definície :

- plynárenským dňom časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8.00 hodine stredoeurópskeho času,

 • časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

 • distribúciou plynu doprava plynu distribučnou sieťou,

 • distribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia,

 • prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenský podnik oprávnený na distribúciu plynu v zmysle Zákona,

 • účastníkom trhu s plynom výrobca plynu, prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete, prevádzkovateľ zásobníka, dodávateľ plynu, odberateľ plynu,

 • distribučná kapacita najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

 • užívateľom distribučnej siete účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete,

 • vstupným bodom miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestneným a kapacitou,

 • výstupným bodom miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,

 • odberným miestom miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,

 • dodávkou plynu predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom,

 • dodávateľom plynu plynárenský podnik oprávnený na dodávku plynu

 • odberateľom plynu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účely ďalšieho predaja alebo na účely vlastnej spotreby

 • koncový odberateľ plynu odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti

 • oprávneným odberateľom plynu fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu

 • Úrad je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 • Ministerstvo je Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky

 

 

 

3. PRÍSTUP A PRIPOJENIE DO DISTRIBUČNEJ SIETE.

3.1. Všeobecné požiadavky na pripojenie.

Na všetkých účastníkov trhu s plynom sa vzťahujú rovnaké požiadavky na pripojenie do distribučnej siete. Pripojenie sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení po splnení technických a obchodných podmienok pripojenia tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky distribučnej siete a po úhrade podielu účastníka trhu s plynom na skutočne preukázaných nákladov spojených s vybudovaním plynárenského zariadenia.

3.2. Podmienky pripojenia.

Žiadať o vybudovanie a pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia. Odberné plynové zariadenie zriaďuje odberateľ plynu po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa distribučnej siete na vlastné náklady v zmysle platných technických a legislatívnych predpisov.

Prevádzkovateľ distribučnej siete následne zabezpečí zapojenie a udržiavanie určeného meradla plynu a prijme nevyhnutné opatrenia potrebné na zabránenie neoprávnenej manipulácii s určeným meradlom.

Na žiadosť prevádzkovateľa distribučnej siete odberateľ plynu vykoná nevyhnutné úpravy na

odbernom plynovom zariadení pri zriaďovaní, montáži, rekonštrukcii plynárenského zariadenia alebo pri montáži určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej siete.

Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla v termíne dohodnutom s prevádzkovateľom distribučnej siete.

Zasahovať do odberného plynového zariadenia, ktorým sa distribuuje nemeraný plyn od hlavného uzáveru plynu k určenému meradlu, bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete je zakázané.

Uzatvoriť prívod plynu hlavným uzáverom plynu pri oprave odberného plynového zariadenia môže odberateľ plynu, ktorý je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa distribučnej siete. V prípade zabránenia mimoriadnej udalosti hlavný uzáver plynu môže uzatvoriť ktokoľvek. Uzatvorenie hlavného uzáveru plynu je povinný bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej siete. Opätovné otvorenie hlavného uzáveru plynu môže vykonať len osoba odborne spôsobilá, ktorá je povinná o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa distribučnej siete.

Podmienky pripojenia k distribučnej sieti uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej internetovej stránke, a to najmä :

a) vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti,

b) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k distribučnej sieti,

c) metodológiu stanovenia nákladov na pripojenie k distribučnej sieti,

d) príslušné lehoty na pripojenie k distribučnej sieti, ktoré sú prevádzkovateľom distribučnej

siete stanovované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu

požadovaných odberateľom plynu.

 

Zmluva o pripojení musí obsahovať najmä

a) podmienky pripojenia odberného zariadenia,

b) označenie a umiestenie zariadenia,

c) spôsob merania a podmienky prístupu prevádzkovateľa sústavy k meraciemu zariadeniu,

d) termín a miesto pripojenia,

e) spôsob riešenia sporov,

f) rozsah a podmienky úhrady podielu nákladov na pripojenie,

g) spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy,

h) dobu trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia pripojenia

 

3.3. Podmienky prístupu do distribučnej siete.

Účastník trhu s plynom má regulovaný prístup k distribučnej sieti. Prístup do distribučnej siete sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe po splnení technických a obchodných podmienok prístupu do distribučnej siete, ktorej náležitosti sú uvedené v čl.4.3.

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do distribučnej siete

a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity

neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v

predchádzajúcom období,

b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota

distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu

platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej

kapacity.

Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete.

Prevádzkovateľ distribučnej siete uverejní vzor žiadosti a usmernenie o prístupe do distribučnej siete na svojej internetovej stránke.

Prevádzkovateľ distribučnej siete po vyhodnotení žiadosti o prístup do distribučnej sieti pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu pre každé odberné miesto samostatne

a) do desiatich dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity

neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom

období,

b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity

prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom

období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Prevádzkovateľ distribučnej siete môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 43 ods. 1 písm. c), d) a e) Zákona.

Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom distribučnej siete, je prevádzkovateľ distribučnej siete oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa nedohodnú inak.

4. DISTRIBÚCIA PLYNU.

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu.

Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na základe zmluvy o distribúcii plynu po splnení technických a obchodných podmienok prístupu a pripojenia do distribučnej siete a technických a obchodných podmienok distribúcie plynu.

Distribučná sieť na časti vymedzeného územia má tento vstupný bod:

vstupný súhrnný bod z nadradenej distribučnej siete - hlavný uzáver VTL prípojky

Výstupným bodom distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa plynu.

Distribučná kapacita na výstupnom bode z distribučnej siete sa považuje za rovnú distribučnej kapacite na vstupnom bode do distribučnej siete. Výstupný bod distribučnej siete je charakterizovaný aj výstupným tlakom plynu.

Cenu za distribúciu a informácie o obmedzeniach distribúcie plynu uverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na internetovej stránke.

4.2 Prekročenie dennej distribučnej kapacity.

Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity do 5 % sa nespoplatňuje poplatkom za

prekročenie tejto kapacity.

Ak prekročí účastník trhu s plynom dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o viac ako 5 %, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete poplatok za prekročenie tejto kapacity.

4.3 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako :

a) ročná zmluva – na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca,

b) krátkodobá zmluva – minimálna dĺžka platnosti zmluvy je 1 a maximálna 11 mesiacov,

c) dlhodobá zmluva – na obdobie celých násobkov rokov, pričom distribučná kapacita sa

dohodne na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú s prevádzkovateľom distribučnej siete zmluvu

o distribúcii plynu, môže svoju nevyužitú distribučnú kapacitu poskytnúť inému účastníkovi trhu s plynom.

U odberateľa plynu vybaveného určeným meradlom, ktoré neumožňuje automatické zaznamenávanie denného odberu, sa zmluvná hodnota kapacity urči prevádzkovateľom distribučnej siete pomocou typového diagramu dodávky (ďalej len "diagram")

Zmluva o distribúcii plynu musí obsahovať najmä

a) podmienky prístupu a distribúcie plynu

b) vstupno – výstupné body, požadovanú dennú distribučnú kapacitu, ročné množstvo

distribuovaného plynu, požadovaný tlak na výstupe z distribučnej sieti

c) spôsob prístupu prevádzkovateľa distribučnej sieti k meraciemu zariadeniu a spôsob

zisťovania a odovzdávania dát,

d) označenie a umiestenie odberného zariadenia,

e) spôsob merania a stanovenie náhradných hodnôt ,

f) cena za distribúciu a za prístup k distribučnej sieti,

g) technické podmienky dopravy plynu a podmienky pre obmedzenie distribúcie plynu,

h) spôsob riešenia sporov,

i) spôsob uplatnenia odškodnenia a náhrady škody pri neplnení zmluvy,

j) dobu trvania zmluvy, podmienky odstúpenia od zmluvy a podmienky ukončenia distribúcie.

4.4 Nominácia a renominácia distribúcie plynu

Nominácia distribúcie plynu predstavuje predchádzajúce hlásenie účastníka trhu s plynom

prevádzkovateľovi distribučnej siete o množstve plynu, ktorý chce odobrať vo výstupnom bode.

V prípade potreby a požiadavky užívateľov distribučnej siete prebieha nominácia a renominácia distribúcie plynu v zmysle § 15 a § 16 Nariadenia.

 

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za distribúciu plynu

5.1.1 Užívateľ je povinný zaplatiť PDS cenu za prístup do Distribučnej siete a distribúciu plynu (ďalej len „Cena za distribúciu“) v súlade s týmito Obchodnými podmienkami a inými príslušnými záväznými dokumentmi.

5.1.2 Cena za distribúciu sa určuje cenovým rozhodnutím vydaným ÚRSO.

5.2 Platobné podmienky

5.2.1 Užívateľ je povinný platiť PDS Cenu za distribúciu v slovenských korunách na základe faktúry za distribúciu v slovenských korunách.

5.2.2 Cena za distribúciu sa platí v mesačných platbách, výška ktorých sa určuje podľa cenového rozhodnutia ÚRSO za distribúciu plynu.

5.2.3 Mesačné platby sú splatné v prvý pracovný deň nasledujúci po 25. kalendárnom dni mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa Cena za distribúciu platí (ďalej len „Nasledujúci mesiac“) na základe faktúry. PDS pošle užívateľovi faktúru za príslušný mesiac najneskôr do 15. kalendárneho

dňa Nasledujúceho mesiaca. V prípade omeškania zo strany PDS s odoslaním faktúry, dátum splatnosti užívateľa sa posunie o počet dní zodpovedajúci omeškaniu PDS. Platba sa považuje za uskutočnenú v deň, kedy celková Cena za distribúciu je pripísaná na účet PDS. Každá strana si platí vlastné bankové poplatky, ktoré vzniknú v spojitosti s platením Ceny za distribúciu.

5.2.4 Faktúry vystavené PDS obsahujú náležitosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi vrátane označenia banky a čísla účtu, na ktorý má byť platba pripísaná, vo forme ABO, IBAN a SWIFT /BIC/.

5.2.5 V prípade, že užívateľ bude povinný platiť poplatky za prekročenie distribučnej kapacity, poplatky za prekročenie povolenej dennej odchýlky, poplatky za nesplnenie kvalitatívnych parametrov plynu a tlakových úrovní plynu, bude platba Ceny za distribúciu za príslušný mesiac zvýšená alebo znížená

primerane podľa výšky fakturovaných poplatkov.

5.2.6 PDS fakturuje mesačnú platbu vrátane DPH, ktorej celkovú výšku je užívateľ povinný zaplatiť riadne a načas.

5.2.7 Vznesenie námietok užívateľom proti výške platieb fakturovaných zo strany PDS neoprávňuje užívateľa k neplateniu fakturovaných platieb. Ak sa námietky užívateľa ukážu ako opodstatnené, PDS vykoná nápravu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5.2.8 V prípade omeškania s platením finančných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii plynu, veriteľ je povinný oznámiť dlžníkovi toto omeškanie a zároveň je PDS oprávnený požadovať úrok z omeškania za nesplnený finančný záväzok vo výške rovnajúcej sa zákonnej úrokovej sadzbe Národnej

banky Slovenska zvýšenej o 10 %, pričom uplatňovaná sadzba je sadzba platná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu, a uplatňovaná sadzba na celý polrok je sadzba platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Ak finančný záväzok nie je zaplatený užívateľom ani po obdržaní upozornenia zo strany PDS o omeškaní, PDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu alebo od Zmluvy o distribúcii plynu odstúpiť.

5.3 Finančná zábezpeka poskytnutá užívateľom

5.3.1 Užívateľ je povinný zabezpečiť, že zábezpeka poskytnutá PDS zabezpečujúca potenciálne nároky PDS podľa Zmluvy distribúcii plynu do výšky uvedenej v prílohe č. 1, písm. k), zostane zachovaná počas celého trvania distribúcie plynu podľa Zmluvy o distribúcii plynu predĺženého o dodatočné 2 mesiace.

5.3.2 Užívateľ je povinný doplniť poskytnutú zábezpeku, ak výška zabezpečovaných nárokov PDS sa zvýšila, predovšetkým v prípade:

a) nárastu Cien za distribúciu plynu, alebo iných poplatkov,

b) nárastu počtu odberných miest užívateľa, alebo dohodnutej dennej distribučnej kapacity,

avšak iba s podmienkou, že táto celková výška zabezpečených nárokov PDS narástla o viac ako 20%.

5.3.3 Užívateľ je povinný doplniť zábezpeku okamžite po tom, ako z nej PDS čerpal finančné prostriedky za účelom uspokojenia svojich nárokov voči užívateľovi podľa Zmluvy o distribúcii plynu.

5.3.4 PDS vráti užívateľovi zábezpeku po ukončení Zmluvy o distribúcii plynu bezodkladne po splnení všetkých finančných záväzkov užívateľa voči PDS na základe Zmluvy o distribúcii plynu.

5.4 Dane

PDS a užívateľ budú postupovať pri plnení ich daňových povinností v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Žiadna zo strán neprevezme zodpovednosť za splnenie daňových povinností druhej strany.

 

6. PREVÁDZKOVANIE DISTRIBUČNEJ SIETE.

6.1 Predchádzanie vzniku a riešenie preťaženia distribučnej siete.

Ak súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, dochádza k preťaženiu distribučnej siete. Prevádzkovateľ distribučnej siete predchádza vzniku preťaženia distribučnej siete vyhodnocovaním žiadostí o prístup do distribučnej siete a následným obmedzením prístupu poskytovania distribučnej kapacity v distribučnej sieti v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete. V prípade, že súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky nimi požadovanej kapacity v žiadosti o prístupe do distribučnej siete. Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do distribučnej siete bude stále vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, pridelí prevádzkovateľ distribučnej siete distribučnú kapacitu zostupne podľa priorít:

a) pri predlžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity,

b) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu alebo zmluve o distribúcii plynu uzatvorenej na obdobie dlhšie ako tri roky,

c) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu,

d) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu.

V prípade, že súčet požadovaných distribučných kapacít uvádzaných v žiadostiach o prístup do distribučnej siete, ktoré majú rovnakú prioritu, je vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, prevádzkovateľ distribučnej siete uprednostní žiadosti o prístup do distribučnej siete pre dodávky plynu odberateľom plynu v domácnosti.

6.2 Práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete

Prevádzkovateľ distribučnej siete má právo

a) zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačnú sieť potrebnú na riadenie prevádzky distribučnej

siete a na zabezpečenie prenosu informácií potrebných na riadenie v súlade s osobitným

predpisom (§ 3 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách)

b) nakupovať, uskladňovať a predávať plyn účastníkom trhu s plynom na účely zabezpečenia

vyváženosti distribučnej siete a rovnováhy množstva plynu vstupujúceho a vystupujúceho z

distribučnej siete,

c) odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov uvedených v § 52 Zákona alebo z

nedostatku kapacity distribučnej siete,

d) odmietnuť prístup do distribučnej siete, ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo

všeobecnom hospodárskom záujme,

e) odmietnuť prístup do distribučnej siete v prípade dodávok plynu, ak dodávka plynu je zo

štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu s plynom.

Prevádzkovateľ distribučnej siete má ďalej právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou

prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej siete, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade

a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,

b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov

c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,

d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,

e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,

f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak

odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými

prostriedkami,

g) pri neoprávnenom odbere plynu,

h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak

výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými

prostriedkami,

i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodov vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný písomne oznámiť dotknutým účastníkom trhu s plynom, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred; táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne prevádzkovateľ distribučnej siete s dotknutým účastníkom trhu. Ak v dôsledku tohto obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu vznikla škoda, má dotknutý účastník trhu právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je

prevádzkovateľ distribučnej siete povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.

 

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný:

a) zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete,

b) zabezpečovať rozvoj distribučnej siete s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,

c) zabezpečovať distribúciu plynu,

d) uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu, ak to umožňujú technické podmienky distribučnej siete,

e) zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete,

f) uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické

a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky

distribúcie plynu,

g) uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a zmluvu o pripojení k distribučnej sieti s

každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a

pripojenia k distribučnej sieti,

h) zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu,

i) zabezpečiť meranie distribuovaného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie

predkladať namerané údaje účastníkom trhu,

j) zabezpečovať vyvažovanie distribučnej siete,

k) zabezpečovať zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,

l) obmedziť distribúciu plynu na základe rozhodnutia ministerstva podľa § 3 Zákona,

m) pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa plynu k distribučnej sieti,

n) umožniť prístup účastníkovi trhu k určenému meradlu na účely merania plynu a na vykonanie

kontroly funkčnosti určeného meradla,

o) poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete

informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,

p) poskytovať účastníkom trhu informácie potrebné na prístup do siete,

q) predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,

r) vypracovať každoročne havarijné plány,

s) každoročne vypracúvať plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predložiť

ministerstvu vždy do 30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci rok,

t) oznamovať ministerstvu a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie

stavu núdze.

Na účely zabránenia vzniku diskriminácie a krížových dotácií je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný viesť oddelenú evidenciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, oddelenú evidenciu o aktívach, pasívach, určiť pravidlá pre rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov, výnosov a určiť pravidlá pre odpisovanie samostatne za distribúciu plynu.

6.3 Riadenie siete

Distribučnú sieť na vymedzenom území riadi plynárenský dispečing, ktorý je zodpovedný za

operatívne riadenie distribučnej siete.

Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, ministerstvo rozhodnutím určí, ktorý z prevádzkovateľov distribučnej siete bude povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území.

Plynárenský dispečing na vymedzenom území plní tieto úlohy:

a) operatívne riadi prepojené distribučné siete na vymedzenom území,

b) riadi prepojené prepravné siete a distribučné siete na vymedzenom území pri stave núdze a

pri činnostiach, ktoré bezprostredne zamedzujú jeho vzniku,

c) technicky riadi využívanie zdrojov plynu a plynárenských zariadení siete na vymedzenom

území,

d) vypracúva bilancie odberu plynu a dodávky plynu prepojených distribučných sústav na

vymedzenom území,

e) vyhlasuje obmedzujúce opatrenia pri stave núdze podľa § 14 Zákona,

f) navrhuje ministerstvu vyhlásenie stavu núdze,

g) určuje opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze.

Plynárenský dispečing má právo vyžadovať od účastníkov trhu s plynom pripojených na distribučnú sieť informácie potrebné na zabezpečenie plnenia týchto úloh.

Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neplní úlohy plynárenského dispečingu, je povinný na zabezpečenie plnenia úloh dispečerského riadenia zriadiť vlastný dispečing. Takto zriadený dispečing plní na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej siete rovnaké úlohy ako plynárenský dispečing. Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý nezriadil vlastný dispečing, je povinný zabezpečiť plnenie úloh prostredníctvom plynárenského dispečingu.

7. DODÁVKA PLYNU.

7.1 Všeobecné podmienky dodávky plynu.

Dodávka plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o dodávke plynu. Množstvo odobratého plynu sa meria a účtuje na základe údajov určeného meradla alebo diagramu. Diagram tvoria pomerné čísla charakterizujúce priebeh odberu plynu skupiny koncových odberateľov. Tieto priebehy sú stanovené pre jednotlivé skupiny odberateľov na každý deň v roku. Vynásobením konkrétnej hodnoty diagramu pre daný časový interval hodnotou ročnej spotreby odberateľa plynu sa získa náhradný údaj spotreby za daný časový interval. Odbery stanovené pomocou diagramov sa použijú spoločne s priebehovo meranými odbermi pri konečnom vyúčtovaní.

Zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ siete nespoplatňuje.

7.2 Práva a povinnosti dodávateľa plynu

Dodávateľ plynu má právo

a) predávať plyn odberateľom plynu v rozsahu a za podmienok vymedzených v povolení na

dodávku plynu,

b) na dopravu plynu, ktorý spĺňa technické a obchodné podmienky na dopravu plynu

prepravnou sieťou a distribučnou sieťou podľa Zákona,

c) na uskladnenie plynu, ktorý spĺňa technické podmienky podľa § 17 Zákona na uskladnenie

plynu v zásobníkoch podľa Zákona,

d) požiadať prevádzkovateľa prepravnej siete a prevádzkovateľa distribučnej siete o prerušenie alebo obmedzenie prepravy alebo distribúcie plynu odberateľovi, pre ktorého dodávateľ uzatvoril zmluvu o doprave plynu s prevádzkovateľom siete.

 

Dodávateľ plynu je povinný

a) pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu na vymedzenom území dohodnúť sa so svojimi

odberateľmi a dodávateľmi plynu na splnení technických podmienok a obchodných

podmienok dopravy plynu v prepravnej sieti a v distribučnej sieti,

b) zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé dodávky plynu svojim odberateľom plynu za podmienok

dohodnutých v zmluve,

c) poskytovať odberateľom informácie týkajúce sa cien a technických podmienok dodávky,

d) poskytovať prevádzkovateľovi siete, ktorej je užívateľom, technické údaje zo zmlúv o

dodávke plynu,

e) v prípade stavu núdze riadiť sa opatreniami plynárenského dispečingu alebo príslušného

dispečingu,

f) dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu

súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom.

Ak je na vymedzenom území viacero držiteľov povolenia, ktorí majú právo dodávať plyn koncovým

odberateľom plynu, určí ministerstvo rozhodnutím držiteľa povolenia na dodávku, ktorý bude dodávať

plyn odberateľom, ktorí nie sú oprávnenými odberateľmi plynu.

 

7.3 Práva a povinnosti oprávneného odberateľa plynu a koncového odberateľa plynu

Oprávnený odberateľ plynu má právo

a) vybrať si dodávateľa plynu, ktorý je držiteľom povolenia na dodávku plynu, pričom prechod k inému dodávateľovi je bezplatný; toto ustanovenie nemá vplyv na prípadné zmluvné záväzky voči predchádzajúcemu dodávateľovi alebo iným účastníkom trhu s plynom,

b) požadovať pred uzatvorením zmluvy o dodávke plynu sprístupnenie informácií súvisiacich so základnými náležitosťami zmluvy; dodávateľ plynu je povinný tieto informácie oprávnenému odberateľovi plynu poskytnúť pred uzatvorením zmluvy,

c) požiadať o predchádzajúci súhlas a uskutočniť výstavbu priameho plynovodu a ten aj

prevádzkovať za podmienok podľa Zákona,

d) na dopravu plynu, ktorý spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky na dopravu plynu podľa Zákona,

e) na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti.

Oprávnený odberateľ plynu je povinný

a) podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú

spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k sieti,

b) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla vrátane

telemetrického zariadenia na prenos údajov a umožniť a prevádzkovateľovi distribučnej siete

prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu,

c) poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o

dodávke plynu,

d) udržovať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave,

e) dodržiavať rovnováhu medzi množstvom plynu vstupujúcim do siete a množstvom plynu

súčasne vystupujúcim zo siete, ktorej je užívateľom.

Koncový odberateľ plynu, ktorý nie je oprávneným odberateľom plynu, má právo

a) na dodávku plynu dodávateľom určeným podľa § 48 ods. 3 Zákona,

b) na pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti, ak sú splnené technické

a obchodné podmienky pripojenia k distribučnej sieti.

Koncový odberateľ plynu, ktorý nie je oprávneným odberateľom plynu, je povinný

a) podieľať sa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú

spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k sieti; spôsob výpočtu týchto

nákladov určí úrad,

b) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž určeného meradla a umožniť

prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu,

c) poskytnúť potrebné údaje dodávateľovi plynu na prípravu alebo uzatvorenie zmluvy o

dodávke plynu,

d) udržiavať odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave.

Vlastník alebo správca dotknutej nehnuteľnosti, do ktorej je dodávaný plyn, je povinný

a) umožniť dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu,

b) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete nevyhnutný prístup k tomuto odbernému

plynovému zariadeniu,

c) udržiavať spoločné odberné plynové zariadenie slúžiace na túto dodávku plynu

v zodpovedajúcom technickom stave,

d) poskytovať technické údaje o tomto odbernom plynovom zariadení v jeho vlastníctve alebo

správe prevádzkovateľovi distribučnej siete.

Spoločné odberné plynové zariadenie na dodávku plynu nachádzajúce sa v jednej nehnuteľnosti je

súčasťou tejto nehnuteľnosti.

8. VYVAŽOVANIE

8.1 Vyvažovanie siete

Vyvažovaním siete je

a) fyzické vyvažovanie, ktoré predstavuje súbor činností, ktorými prevádzkovateľ siete riadi

prevádzku siete na vymedzenom území v reálnom čase tak, aby v každom okamihu

zabezpečil dopravu plynu zo vstupných bodov siete na vymedzenom území do výstupných

bodov siete a aby sa sieť na vymedzenom území prevádzkovala správne, bezpečne

a nediskriminačne pre všetkých účastníkov trhu s plynom a náklady na prevádzku sa

spravodlivo priraďovali jednotlivým účastníkom trhu s plynom,

b) obchodné vyvažovanie, ktoré predstavuje dodržiavanie rovnováhy medzi množstvom plynu

vstupujúcim do siete pre účastníka trhu s plynom a množstvom plynu odoberaným zo siete

účastníkom trhu s plynom, pričom nedodržanie rovnováhy a odchýlka sa spoplatňuje;

obchodným vyvažovaním sa zabezpečuje podpora prevádzkovateľa siete pri fyzickom

vyvažovaní siete.

Za fyzické vyvažovanie siete zodpovedá prevádzkovateľ siete. Obchodné vyvažovanie siete a

zúčtovanie odchýlok vyhodnocuje prevádzkovateľ siete. Vyvažovanie siete sa uskutočňuje podľa § 22 až § 29 Nariadenia.

Ak je na vymedzenom území viac prevádzkovateľov distribučnej siete, za vyvažovanie siete je zodpovedný prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území podľa bodu 5.3. ENERGOBLOK a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete uzatvoria dohodu s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý je povinný plniť úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na ktorej základe sa zabezpečí prepojiteľnosť distribučných sietí a odovzdávanie údajov potrebných na vyvažovanie siete.

 

9. MERANIE PLYNU A NEOPRÁVNENÝ ODBER

9.1 Dodávka a meranie plynu

Dodávku plynu je povinný merať prevádzkovateľ distribučnej siete určeným meradlom, ktoré

koncovému odberateľovi plynu bezodplatne montuje, udržiava a pravidelne overuje správnosť jeho merania.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je na základe uzatvorenej zmluvy o doprave plynu povinný umožniť prístup k nameraným údajom o dodávke plynu.

Dodávateľ plynu fakturuje dodané množstvo plynu na základe skutočne nameraných údajov

o dodávke plynu. Ak má odberateľ plynu alebo dodávateľ pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke plynu alebo odbere plynu určeným meradlom alebo zistí na určenom meradle chybu, má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej siete o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti zabezpečiť výmenu určeného meradla a predložiť určené meradlo na preskúšanie.

Prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný počas preskúšavania určeného meradla zabezpečiť náhradné meradlo. V prípade zistenia chyby určeného meradla náklady spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovateľ distribučnej siete. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako prevádzkovateľom distribučnej siete je zakázaný.

 

9.2 Neoprávnený odber plynu

Neoprávneným odberom plynu je odber

a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,

b) nemeraného plynu,

c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu

odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,

d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom

siete, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,

e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber

považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,

f) ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom

prepravnej siete alebo prevádzkovateľom distribučnej siete,

g) ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,

h) ak odberateľ nedodal odberový diagram.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu,

prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška č. 155/2005.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Trvanie a ukončenie Zmluvy o distribúcii plynu

10.1.1 Zmluva o distribúcii plynu nadobúda účinnosť dňom jej uzavretia.

10.1.2 Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu len v nasledujúcich prípadoch:

a) zmeny dodávateľa,

b) ukončenia dodávok plynu do odberného miesta.

10.1.3 V prípade zmeny dodávateľa plynu , užívateľ, ktorý je súčasným dodávateľom plynu, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa plynu. Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu zo strany užívateľa sa stane platným a účinným ku dňu, kedy zanikne platnosť jeho zmluvy o dodávke plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa. Zánik Zmluvy o distribúcii plynu je podmienený tým, že PDS už obdržal Žiadosť o prístup od nového dodávateľa plynu, ktorý bude dodávať plyn do príslušného odberného miesta.

10.1.4 Užívateľ, ktorý je dodávateľom plynu, je oprávnený ukončiť Zmluvu o distribúcii plynu pre tie odberné miesta, do ktorých dodávateľ plynu prestal dodávať plyn počas doby platnosti Zmluvy o distribúcii plynu. V takom prípade je užívateľ povinný zaplatiť PDS poplatok za predčasné ukončenie, ktorý sa rovná súčtu fixných a výkonových sadzieb, ktoré tvoria súčasť Ceny za distribúciu plynu podľa cenového rozhodnutia ÚRSO, pre všetky tieto odberné miesta, ktoré by bol býval užívateľ povinný zaplatiť PDS až do termínu skončenia distribúcie pre tieto odberné miesta; toto ustanovenie sa nepoužije

ak dôjde k zmene dodávateľa .

10.1.5 Užívateľ odošle oznámenie o odstúpení PDS najneskôr 30 dní zánikom Zmluvy o distribúcii plynu. Účinnosť odstúpenia od Zmluvy o distribúcii plynu nadobudne účinnosť v deň určený užívateľom avšak vždy výlučne k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

10.1.6 PDS má právo odstúpiť od Zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou:

a) užívateľ podstatne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo Zmluvy o distribúcii plynu, alebo z príslušných právnych predpisov,

b) finančná situácia užívateľa sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PDS zo Zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že, najmä, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa, alebo na

vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva, alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa,

c) úkony užívateľa ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť Distribučnej siete, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,

d) užívateľ poskytol PDS nepravdivé informácie a/alebo dokumenty pri predkladaní Žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti Zmluvy o distribúcii plynu.

10.1.7 PDS má právo okamžite odpojiť odberné plynové zariadenie osoby pripojené k Distribučnej sieti, najmä v prípade:

a) PDS odstúpi od Zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom v súlade s bodom 10.1.6

b) osoba koná v rozpore so zákonom, ktoré konanie má negatívny dopad na Distribučnú sieť alebo PDS, a to najmä v prípade neoprávneného odberu plynu, Pre odstránenie pochybností, odpojenie odberného plynového zariadenia sa uskutoční bez práva na vrátenie ceny za pripojenie zaplatenej pripojenou osobou.

10.1.8 Odstúpenie od Zmluvy o distribúcii plynu zo strany PDS je platné a účinné v deň kedy oznámenie o odstúpení odoslané PDS je doručené užívateľovi.

10.2 Vyššia moc

10.2.1 Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii plynu.

10.2.2 Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí Zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú, predovšetkým, prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických

podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané ,alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc.

10.2.3 Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

10.3 Prevod práv a povinností

10.3.1 Prevod práv a povinností strán podľa Zmluvy o distribúcii plynu je možný výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom PDS.

10.4 Mlčanlivosť

10.4.1 Všetky informácie zdieľané medzi PDS a užívateľom týkajúce sa Zmluvy o distribúcii plynu sú považované za striktne dôverné a ani jedna strana ich nesmie sprístupniť tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Strana, ktorá bola požiadaná udeliť súhlas so sprístupnením dôverných informácií, musí tento súhlas udeliť, ak dôvod ich sprístupnenia je

rozumný a primeraný a toto sprístupnenie, berúc do úvahy všetky príslušné okolnosti, nespôsobuje žiadne riziko pre požiadanú stranu.

10.4.2 PDS a užívateľ smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10.4.3 PDS a užívateľ sú povinní zabezpečiť, že všetky osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku sú viazané záväzkom zachovávať mlčanlivosť v rozsahu rovnakom, aký platí pre strany.

10.5. Zmeny Obchodných podmienok

10.5.1 PDS má právo upraviť tieto Obchodné podmienky so schválením ÚRSO okrem prípadov stanovených v odseku10.5.2.

10.5.2 PDS má právo upraviť tieto Obchodné podmienky, bez schválenia ÚRSO iba v nasledujúcich prípadoch:

a) zmena zohľadňuje zmeny vyvolané novými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo správnymi rozhodnutiami štátnych orgánov, alebo

b) zmena zohľadňuje skúsenosti s prevádzkou a údržbou Distribučnej siete alebo potrebou zaviesť obvyklé štandardy alebo obvyklú prax uplatňovanú pre distribúciu zemného plynu,

c) zmeny sú vyvolané v dôsledku právneho oddelenia PDS v súlade s § 44 Zákona o energetike, v ktorom prípade však tieto Obchodné podmienky bude automaticky uplatňovať právny subjekt prevádzkujúci

Distribučnú sieť.

10.5.3 Podmienka za ktorej zmena podľa odseku 9.5.2 nadobudne účinnosť je obdobie minimálne 30 dní na zverejnenie danej zmeny vopred okrem prípadov, kedy je potreba zmeny v kratšom časovom období vyvolaná objektívnymi okolnosťami, ktoré nemôžu byť ovplyvnené PDS.

10.6 Povinnosť poistenia

Pred uzavretím Zmluvy o distribúcii plynu je užívateľ povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z prípadných rizík, ktoré môžu vyvstať zo Zmluvy o distribúcii plynu a na požiadanie PDS musí užívateľ preukázať existenciu tohto poistenia. Užívateľ je povinný, v prípade akýchkoľvek zmien

týkajúcich sa poistnej zmluvy, okamžite o nich informovať PDS.

10.7 Oznamovanie medzi stranami

Strany sú povinné komunikovať prednostne prostriedkami elektronickej komunikácie cez stanovené rozhranie. Len v prípade jeho nefunkčnosti strany použijú komunikáciu prostredníctvom faxu. Tento odsek nemá vplyv na povinnosť strán uzavierať zmluvy podľa týchto Obchodných podmienok v písomnej podobe.

10.8 Účinnosť Obchodných podmienok

10.8.1 Tieto Obchodné podmienky nadobudnú platnosť a účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým tieto Obchodné podmienky schváli.

10.8.2 Ustanovenia týchto Obchodných podmienok, ktoré sa týkajú krátkodobej Zmluvy o distribúcii plynu a typových diagramov nadobudnú účinnosť od 1. januára 2006, tak ako je stanovené v Pravidlách trhu s plynom. V prípade, ak v dôsledku tejto odloženej účinnosti sa niektoré ustanovenia týchto

Obchodných podmienok stanú nevykonateľnými do 31. decembra 2005, PDS zhodnotí rozsah a povahu tejto nevykonateľnosti a má právo nevyžadovať plnenie týchto ustanovení zo strany účastníkov trhu s plynom.

 

 

 

 

Vypracoval :

Ing. Jozef Kerecman – riaditeľ a.s.

 

Schválené predstavenstvom a.s. dňa:

 

Schválené URSO dňa:

 

 

PRÍLOHA Č. 1

Obsah Žiadosti o prístup do Distribučnej siete

 

Žiadosť o prístup obsahuje najmä:

a) identifikačné údaje žiadateľa, t.j. v prípade fyzickej osoby celé meno a

priezvisko, adresu trvalého bydliska a dátum narodenia, a v prípade

právnických osôb obchodné meno, sídlo a identifikačného číslo (IČO),

b) deň začatia a skončenia distribúcie plynu,

c) vstupné body do Distribučnej siete

d) výstupné body z Distribučnej siete,

e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode

f) ročné množstvo plynu distribuovaného na príslušný výstupný bod,

g) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode

h) v prípade, že žiadateľ je fyzickou osobou, kópiu platného občianskeho

preukazu alebo, v prípade, že ide o cudzinca, kópiu platného cestovného

pasu,

i) v prípade, že žiadateľ je právnickou osobou, dokument preukazujúci žiadateľovu právnu subjektivitu a spôsobilosť konať nie starší ako tri mesiace, predovšetkým výpis z obchodného registra, alebo iný príslušný dokument,

j) v prípade odberných miest kategórie V, očakávaný denný diagram odberu plynu, kde je uvedená len jedna hodnota maximálnej hodinovej spotreby na celé “letné” obdobie (t.j. na 6 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1.4. do 30.9.) a jedna hodnota maximálnej hodinovej spotreby na celé „zimné“

obdobie (t.j. na obdobie 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od 1.10. do 31.3.),

k) vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce jeho schopnosť splniť požadované finančné záväzky voči PDS vyplývajúce zo Zmluvy o distribúcii plynu, predovšetkým:

 1. banková záruka vydaná bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, zoznam ktorých bude zverejnený PDS na jeho internetovej stránke, na základe ktorej PDS bude oprávnený čerpať finančné prostriedky až do výšky dvojnásobku mesačnej platby za distribúciu plynu stanovenú na základe ročného množstva plynu uvedeného žiadateľom v Žiadosti o prístup, avšak neprevyšujúcej Cenu za distribúciu plynu za celé obdobie trvania Zmluvy o distribúcii plynu, ktoré je PDS oprávnený čerpať v prípade, že žiadateľ nesplní svoje finančné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o distribúcii plynu riadne a včas, alebo

 2. iný zabezpečovací prostriedok zabezpečujúci prinajmenšom rovnakú výšku potenciálnych nárokov PDS ako sú stanovené v bode (i) vyššie v tomto písm. k), a to vo forme dohodnutej s PDS,

l) vyhlásenie žiadateľa potvrdzujúce jeho schopnosť (i) uskutočňovať elektronickú komunikáciu s PDS prostredníctvom určeného rozhrania, alebo elektronickou poštou založenou na komunikačnom protokole určenom PDS, a (ii) komunikovať s PDS faxom,

m) v prípade, že odberné miesta nie sú pripojené k Distribučnej sieti v dobe podania Žiadosti o prístup, kópia Zmluvy o pripojení stanovujúca dátum uvedenia do prevádzky pripojenia odberných miest k Distribučnej sieti, ktorý musí byť zhodný alebo predchádzať dátumu začatia distribúcie plynu,

n) v prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, kópiu platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného URSO,

o) v prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu alebo koncovým odberateľom plynu, kópiu zmluvy medzi dodávateľom plynu a koncovým odberateľom plynu preukazujúcu predpokladanú dodávku plynu koncovému odberateľovi zodpovedajúcu Žiadosti o prístup.

V prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, pre ktorého PDS už zabezpečuje distribúciu plynu do výstupných bodov vedených v písm. d) vyššie na základe Predchádzajúcej zmluvy o distribúcii plynu, a to ku dňu predloženia Žiadosti o prístup, žiadateľ nemusí predkladať kópie zmlúv podľa prvej vety tohto

písmena o). Špecifikácia výstupných bodov uvedená žiadateľom v písm. d) vyššie, ak sa rovná výstupným bodom, do ktorých už PDS distribuuje plyn pre žiadateľa, sa považuje za dostatočné preukázanie pokračujúcej existencie zmluvných záväzkov v zmysle § 5 odsek 4 Pravidiel trhu s plynom.

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:08