Vyhľadávanie

Cenník služieb
Streda, 07 Marec 2012 11:55

CENNÍK DODÁVANÝCH ENERGIÍ, VODY A SLUŽIEB.


platný od 1.1. 2005

1./Elektrická energia
Dodávka el. energie sa oceňuje na základe nameranej skutočnej spotreby el. energie v mesiaci cenou 3,841 Sk/kWh. Pri mimoriadnych požiadavkách na dodávku elektr. energie bude cena stanovená individuálne dohodou /napr. pri vyhlásených regulačných stupňoch zo strany dodávateľa el.energie/.

Zmluvným obdobím na vyhodnotenie spotreby je kalendárny štvrťrok. Úpravy dojednaných množstiev sú možné po vzájomnej dohode na základe písomnej žiadosti doručenej do 20 dní pre začiatkom zmluvného štvrťroku. Pri nedodržaní zmluvného množstva doúčtuje dodávateľ rozdiel medzi dojednaným a skutočným množstvom nasledovne:
- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 100 % vyúčtuje dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,80 Sk/kWh
- pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 108 % vyúčtuje dodávateľ za každú prekročenú kWh k cene 0,30 Sk/kWh
V zmysle zákona č.276/2001 Z.z. v znení doplnkov a zmien a vyhlášky ÚRSO č.1/2004 sa cena za el.energiu skladá z nasledovných položiek:

Položky schválené ÚRSO pre rok 2005:

Prenosovej sústave:
- Z1 – za systémové služby SEPS 0,352 Sk/kWh
- Z2 – za náklady systému SEPS 0,174 Sk/kWh
- Z3 – poplatok za prenos a prístup k prenos.sústave 0,10871 Sk/kWh

Distribučnej sústave: pre VN tarifa X2:
- Za distribúciu elektriny 0,20657 Sk/kWh
- za straty vo VN 0,05399 Sk/kWh
- za objednaný výkon 0,395 Sk/kWh
Distribúcia Energoblok a.s. na NN 0,8112 Sk/kWh

(prenos,straty,výkon)
Predajná cena (trhová) tzv. silovej energie 1,740 Sk/kWh
SPOLU 3,841 Sk/kWh

2./Zemný plyn
Dodávka zemného plynu sa oceňuje vo výške 9,21 Sk/Nm3 , nameraného prepočítaného množstva plynomerom.
K cene je účtovaná pevná čiastka zohľadňujúca spracovanie odberového diagramu, prenájom zariadení, stanovená individuálne podľa veľkosti spotreby.

3./Teplo
Dodávka tepla sa oceňuje nasledovne :

A: MERANÝ ODBER:
Na základe zmluvne dojednaného množstva sa účtuje mesačne pevná čiastka, stanovená ako jedna dvanástina súčinu zmluvného množstva v GJ a fixnej zložky .
K tomu sa účtuje pohyblivá čiastka ako súčin skutočne odobratého množstva tepla v mesiaci nameraného meračom v GJ a variabilnej zložky.
Variabilná zložka 326,6 Sk/GJ
Fixná zložka 201,9 Sk/GJ
Zmluvným obdobím je rok , pri prekročení zmluvného množstva nad toleranciu +3% bude účtovaná prirážka vo výške 20,5 Sk/GJ za každý odobratý GJ nad hodnotu zmluvného množstva a do účtovaná fixná zložka za tieto GJ. Zúčtovanie bude vo fakturácii za mesiac december daného roka.

B: NEMERANÝ ODBER:
Pri nemeranom odbere sa cena tepla oceňuje nasledovne:
pohyblivou mesačnou čiastkou
pevnou mesačnou čiastkou
Pohyblivá mesačná čiastka sa oceňuje v danom mesiaci podľa tepelného výkonu inštalovaných vykurovacích telies a priebehu vonkajších teplôt, zohľadneného počtom dennostupňov . (Počet dennostupňov za deň dostaneme odpočítaním priemernej dennej teploty od hodnoty 20 t.j. ak je priemerná denná teplota 2 C je počet dennostupňov 18, ak je priem.teplota –5 C , počet dennostupňov je 25)
Za l kW inštalovaného výkonu sa účtuje 0,667 Sk/dennostupeň.
Pevná mesačná čiastka je stanovená vo výške 66 Sk/kW inštalovaného tepelného výkonu.

4./Dodávka teplej vody pre sociálne účely
Pri nemeranom odbere z centrálneho rozvodu TÚV sa oceňuje mesačnou čiastkou:
180 Sk na 1 pracovníka kategórie R.
Podľa skutočného počtu pracovníkov nahláseného k poslednému daného mesiaca.
Pri meranej spotrebe: 528,5 SK/GJ( za nameraný GJ) + 50.00 SK/m3 vody.

5./Dodávka pitnej vody na sociálne účely a odkanalizovanie
Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie sa oceňuje čiastkou:
50,00 Sk/m3 z toho je 20 Sk/m3 cena vody a 30 Sk/m3 cena za odkanalizovanie vôd
za každý nameraný m3 odobratej pitnej vody .

6./Dodávka vody na technologické účely

Dodávka vody na technologické účely sa oceňuje na základe nameranej spotreby sadzbou :
pitná voda 25,00 Sk / m3
Dodávateľ si vyhradzuje právo úpravy cenníka v prípade zmeny cien dodávaných energií vonkajšími dodávateľmi ako i rozhodnutím ÚRSO .
Uvedené ceny sú schválené rozhodnutiami regulačného orgánu – ÚRSO v Bratislave č.0027/2005/P, 0078/2005/T ,0085/2005/E.

Platnosť od 1.1.2005

v. r. Ing. Jozef Kerecman

riaditeľ a.s.

Posledná úprava Pondelok, 04 Február 2013 12:57