Vyhľadávanie

Všeobecné obchodné podmienky
Streda, 07 Marec 2012 11:36

Všeobecné obchodné podmienky na dodávku elektriny pre oprávnených odberateľov spoločnosti

 

 

  1. Podmienky na dodávku elektriny

 

1, elektrina sa dodáva v súlade s platnými Obchodnými podmienkami produktu dohodnutého podľa bodu I. 2. Zmluvy o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi.

2, dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny meracím zariadením. Dodané množstvo sa vyhodnocuje podľa údajov meracieho zariadenia, ktoré poskytuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa osobitných predpisov, ktorými sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania technických údajov a Pravidiel prevádzkovania distribučnej sústavy.

3, Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú platné Obchodné podmienky tarifných produktov. Zmluvné strany s ich obsahom súhlasia a zaväzujú sa ich dodržiavať.

 

 

  1. Cena, spôsob úhrady faktúry vyúčtovania, zálohy a faktúry za opakované dodanie tovaru

 

1, Cena za dodanú elektrinu je určená v Cenníku tarifných produktov dodávky elektriny Z

2, Výška faktúr za opakované dodanie tovaru za dodávku elektriny pre Odberateľa s ročným vyúčtovacím obdobím sa pre prvé obdobie stanoví z predpokladanej spotreby rozpočítanej podľa zmluvy do (1)(2)(4) (11) faktúr. Výška faktúry za opakované dodanie tovaru na ďalšie obdobie sa určuje podľa skutočnej spotreby predchádzajúceho vyúčtovacieho obdobia. Rozpis platieb za opakované dodanie tovaru a služby za dodávku elektriny a prístup k distribučnej sústave bude uvedený vždy na faktúre vyúčtovania.

3, Úhradou sa rozumie pripísanie vyúčtovanej čiastky na účet dodávateľa so správnym variabilným symbolom, uvedeným na faktúre.

4, Zaplatené zálohy budú zohľadnené pri mesačnej vyúčtovacej faktúre. Vyúčtovacia faktúra pri viacmesačnom cykle bude rozdielom skutočnej spotreby a súčtu faktúr za opakované dodanie tovaru. Doplatok z vyúčtovacej faktúry uhradí Odberateľ v termíne splatnosti vyúčtovacej faktúry, preplatky z vyúčtovacej faktúry vráti Dodávateľ Odberateľovi bezhotovostným prevodom na jeho účet v lehote splatnosti, alebo sa zohľadní v ďalšej vyúčtovacej faktúre.

5, Pri nezaplatení záloh alebo oneskorenej platbe za opakované dodanie tovaru alebo platby faktúry za vyúčtovanie je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania, vo výške diskontnej sadzby, stanovenej NBS, platnej k prvému dňu omeškania plnenia peňažného záväzku.

6, Počet dní omeškania v prípade nezaplatenej zálohy sa bude rátať od termínu splatnosti dohodnutej zálohy do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mala byť záloha zaplatená.

7, Pokiaľ Odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabilným alebo konštantným symbolom, alebo ju poukáže s iným bankovým spojením Dodávateľa, ako je uvedené na faktúre, Dodávateľ je oprávnený vrátiť mu platbu ako neumiestnenú a účtovať mu úrok z omeškania za oneskorené platenie od dátumu vrátenia neumiestnenej platby až do obdržania správne poukázanej platby.

8, Pri zaslaní upomienky bude Odberateľovi účtovaný poplatok vo výške nákladov na upomienku.

9, V prípade vzniku chyby alebo omylu pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., majú Odberateľ aj Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15, dní od vystavenia resp. obdržania faktúry. Dodávateľ, resp. Odberateľ reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane v zákonom stanovenej lehote.

10, Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo cenu za elektrinu zmeniť v súlade s aktuálnym cenníkom, najneskôr však o 6 mesiacov od dátumu jeho posledného vydania.

11, Zmena cenníka je zverejňovaná na internetových stránkach www.zse.sk, na obchodných miestach dodávateľa, alebo oznamovaná iným dohodnutým spôsobom.

12, K účtovaným celkovým cenám sa pripočítava daň z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH v znení

neskorších predpisov.

 

  1. Ukončenie a zánik zmluvy.

 

1, Zmluva o dodávke elektriny môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Zmluvná strana, ktorá podala výpoveď, je povinná oznámiť túto skutočnosť písomne druhej zmluvnej strane 30 dní vopred a umožniť jej vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením odberu. Výpovedná lehota začína nasledujúcim kalendárnym dňom po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

2, Zmluvu o dodávke elektriny môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace. U Odberateľov bez priebehového merania je podmienkou trvanie zmluvného vzťahu minimálne 3 mesiace v súlade s osobitným právnym predpisom. Výpovedná lehota začína prvým kalendárnym dňom mesiaca, ktorý nasleduje po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane.

3, v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Odberateľa, menovite v prípade, že Odberateľ mešká s platbou z odobranú elektrinu viac než 30 dní, dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy môže Dodávateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Odberateľovi.

4, V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Dodávateľa Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže Odberateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Dodávateľovi.

5, dodávateľ je oprávnený z dôvodu neuhradenia faktúr a záloh za elektrinu ukončiť dodávku elektriny v tom odbernom mieste, pre ktoré je uzatvorená zmluva a ktoré sú zahrnuté v zlúčenej faktúre pod rovnakým číslom platiteľa, ak odberateľ opakovane nedodrží dohodnutý spôsob platby.

6, Odberateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu o dodávke elektriny z dôvodu zmeny ceny produktu vykonanej dodávateľom s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpoveď môže byť podaná najneskôr 30 kalendárnych dní od dátumu účinnosti nového cenníka. U Odberateľov bez priebehového merania je podmienkou trvanie zmluvného vzťahu minimálne 3 mesiace v súlade s osobitným právnym predpisom. Výpovedná lehota začína nasledujúcim kalendárnym dňom po doručení písomnej výpovede Dodávateľovi.

 

  1. Osobitné dojednania.

 

1, Zmluva je platná po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom skutočného začatia dodávky elektriny. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

2, Dodávateľ zodpovedá za evidenciu zmluvy a realizačných diagramov u prevádzkovateľa prenosovej sústavy v systéme zúčtovania.

3, O zmenu produktu môže Odberateľ na tom istom odbernom meste požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od posledného priznania produktu alebo jeho poslednej zmeny, pokiaľ sa Dodávateľ s Odberateľom nedohodnú inak. Produkt u Odberateľa sa zmení najneskôr do troch mesiacov od podania Žiadosti o zmenu produktu.

4, V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa Dodávateľ zaväzuje, že zákazníka použije výhradne na internú identifikáciu Odberateľa v rámci spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., a ňou určených spoločností a nič nebude zneužité ani ďalej zverejnené.

5, Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomí a ktoré by mohli viesť ku škodám a usilovať sa o odvrátenie hroziacich škôl.

6, Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplynú z uzatvorenej Zmluvy o dodávke elektriny, alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie Zmluvy o dodávke elektriny, budú považovať zmluvné strany z dôverné. Dodávateľ a Odberateľ sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami.

7, Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou o dodávke elektriny, a to v prípadoch, ak toto neplnenie bolo výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/19910 Zb. a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

8, Právne vzťahy zmluvných strán sa riadia slovenským právom.

9, Spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, sa prednostne vyriešia dohodou zmluvných strán. V zmysle príslušného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku sa obidve zmluvné strany dohodli, že v prípade riešenia sporov súdnou cestou budú tieto riešené príslušným miestnym súdom.

10, Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden originál.

11, Informácie o zložení podielu energetických zdrojov primárnej zložky elektriny a dopade na životné prostredie sú zverejnené na www.zse.sk.

 

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:43