Vyhľadávanie

Dodatok k zmluve
Streda, 07 Marec 2012 11:34

 

Dodatok č.1

k zmluve o dodávke energií, vody a poskytovaní služieb

č. 6 /2001

 

Zmluvné strany:

 

ENERGOBLOK

 

Akciová spoločnosť

 

Štverník 662

 

906 13 Brezová pod Bradlom

 

Zastúpený: Ing. Jozef Kerecman

Zastúpený:

Riaditeľ a.s.

Riaditeľ a.s.

IČO: 34 116 991

IČO:

IČ DPH: SK 2020375599

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Bankové spojenie:

Dexia banka a.s. Brezová pod Bradlom

 

Č.ú. 4641319001/5600

Č.ú.:

Zapísaná v OR, OS Trenčín, odd.Sa, vložka č.57/R

 

Ďalej ako Dodávateľ

Ďalej ako Odberateľ

 

 

Uzatvárajú v zmysle všeobecne záväzných platných právnych predpisov a platných predpisov pre podnikanie v energetických odvetviach tento dodatok , ktorým sa menia a doplňujú niektoré dojednanné skutočnosti tejto zmluvy , tak ako je uvedené ďalej.

Zmluvné hodnoty dodávky elektriny

 

Celkový dohodnutý objem elektriny pre Odberateľa na obdobie kalendárneho roka 2005.

 

Hodnoty v kWh

I. štvrťrok

II. štvrťrok

III. štvrťrok

IV. štvrťrok

ROK 2005

 

 

 

 

 

kWh

 

Obchodné podmienky .

 

 1. Odberateľ sa zaväzuje odobrať dohodnutý objem elektriny pre daný štvrťrok uvedený v Prílohe č. 1 v tolerancii 0 až + 8 %.

  • Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 100% vyúčtuje Dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,800 Sk/kWh.

  • Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 108% vyúčtuje Dodávateľ za každú prekročenú kWh k zmluvnej cene 0,30 Sk/kWh.

 1. Požiadavku na úpravu štvrťročného množstva elektriny si môže Odberateľ písomne uplatniť najneskôr 20 dní pred začiatkom nasledujúceho štvrťroku.

 

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi poplatky určené Rozhodnutím č. 0009/2005/E a č. 0085/2005/E ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) alebo iným príslušným orgánom štátnej správy za služby v zmysle platnej legislatívy.

 

Platobné podmienky a fakturácia

 

 1. Vyúčtovanie dodávky vykoná Dodávateľ ako súčasť faktúry za všetky odoberané energie a vodu Odberateľom za každý kalendárny mesiac.

 2. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení platnom ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

 3. Odberateľ požaduje zasielať faktúry na adresu Odberateľa uvedenú v tejto zmluve ak sa nedojedná písomne inak.

 4. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 10 dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne tento deň na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.

 5. Pri nezaplatení záloh, alebo faktúry za vyúčtovanie je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania, vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.

 6. Počet dní omeškania v prípade nezaplatenia zálohy sa bude rátať od termínu splatnosti dohodnutej zálohy do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mala byť záloha zaplatená.

 7. Pri zaslaní upomienky bude Odberateľovi účtovaný poplatok vy výške nákladov na upomienku.

 8. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., majú Odberateľ aj Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15. dní od vystavenia resp. obdržania faktúry. Dodávateľ, resp. Odberateľ reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane v zákonom stanovenej lehote.

 

Zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu

 

 1. Časť zmluvy o dodávke elektriny môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína prvým kalendárnym dňom mesiaca, ktorý nasleduje po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane.

 2. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Odberateľa, menovite v prípade, že Odberateľ mešká s platbou za odobratú elektrinu viac než 30 dní, Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže Dodávateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Odberateľovi.

 3. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Dodávateľa Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže Odberateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Dodávateľovi.

 4. V prípade, že počas doby trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene platných právnych noriem alebo k prijatiu nových noriem, sa zmluvné strany zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy.

 5. Dodávateľ je oprávnený z dôvodu neuhradenia faktúr a záloh za elektrinu ukončiť dodávku elektriny do odberného miesta, ak Odberateľ opakovane nedodrží dohodnutý spôsob platby.

 

 

 

 1. Informácie o zložení podielu energetických zdrojov primárnej zložky elektriny a dopade na životné prostredie sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa el. energie pre Energoblok a.s. a to Západoslovenská energetika a.s. - www.zse.sk

 

Teplo:

Odberateľ si objednáva na rok 2005: GJ

 

Zemný plyn naftový:

Celkový dohodnutý objem plynu pre Odberateľa na obdobie kalendárneho roka 2005.

 

Hodnoty v m3 prepočítaného normálneho množstva

I. štvrťrok

II. štvrťrok

III. štvrťrok

IV. štvrťrok

ROK 2005

0

0

0

0

0

m3

 

 

 

Záverečné ustanovenia

 1. Odberateľ podpisom tohto dodatku zmluvy poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy. Odberateľ dáva podpisom tejto zmluvy súhlas Dodávateľovi na poskytnutie jeho osobných údajov uvedených v zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými uzatvorí Dodávateľ zmluvu o spracovaní osobných údajov.

 2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo strán dostane po jednom vyhotovení.

 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, na dôkaz čoho ju oprávnené osoby obidvoch zmluvných strán potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

 4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku SR.

5. Platnosť ustanovení tohto dodatku je od 1.1.2005.

 

 

 

 

V Brezovej pod Br.

Za Dodávateľa: Za Odberateľa:

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................. ....................................................

pečiatka , podpis pečiatka, podpis

Posledná úprava Streda, 07 Marec 2012 11:51