Vyhľadávanie

Zmluva o dodávke
Streda, 07 Marec 2012 11:21
Z M L U V A č. 1/2005
 

 

 

Uzatvorená medzi :

I.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka a zákona č.656/2004Zz. (zákon o energetike) v znení nadväzujúcich zákonov a vyhlášok.Táto zmluva zahŕňa :

-zmluvu o dodávke el.energie

-zmluvu o dodávke tepla

-zmluvu o dodávke zemného plynu

-zmluvu o dodávke vody a odkanalizovaní

v zmysle vyššie citovaných zákonov.

Súčasťou zmluvy sú tieto všeobecne platné dokumenty vydané fy ENERGOBLOK a.s. :

I. Obchodno technické podmienky dodávky el.energie

II. Obchodno technické podmienky dodávky zemného plynu

III. Platný cenník poskytovaných služieb.

 

 

II.

 

Dodavateľ odplatne zabezpečí dodávku nasledovných druhov energie , vody a poskytne tieto služby:

1.Dodávka elektrickéj energie:

Dodavateľ zabezpečí dodávku el.energie v zmysle obchodno technických podmienok.Odobraná el.energia je meraná na strane nízkeho napätia (NN tj. 230/400 V) a spoplatnená priemernou cenou podľa aktuálneho platného cenníka.Odberateľ má právo kontroly meradla , v prípade umiestnenia mimo jeho priestorov v doprovode Dodavateľa.Pri havárijných stavoch elektrizačnej sústavy si dodavateľ vyhradzuje právo regulácie odberu el.energie.

Za prevádzkovú bezpečnosť elektrických zariadení v priestoroch Odberateľa zodpovedá Odberateľ.

Akúkoľvek zmenu v el.rozvodoch ktorá by mohla znehodnotiť meranie spotreby je možné urobiť iba so súhlasom Dodávateľa,inak sa postupuje v zmysle OTP -teda je to čierny odber.

Dodavateľ zabezpečí odborný dozor v pracovných dňoch počas I. smeny, aby sa pri možných výpadkoch skrátil čas nábehu.

Počas II. a III.smeny pracovných dní a v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je zabezpečená pohotovosť odborných pracovníkov doma - inštrukcie na hlavnej vrátnici.

Dodavateľ si vyhradzuje právo obmedzenia dodávky el.energie z dôvodu pravidelnej kontroly, údržby a revízií v čase letnej celozávodnej dovolenky väčšiny spoločností v areáli.Termín odstávky bude včas upresnený(1 mesiac vopred).

Zmluvné hodnoty dodávky elektriny

 

Celkový dohodnutý objem elektriny pre Odberateľa na obdobie kalendárneho roka 2005.

 

Hodnoty v kWh

I. štvrťrok

II. štvrťrok

III. štvrťrok

IV. štvrťrok

ROK 2005

0

0

0

0

0

kWh

 

Obchodné podmienky .

 

 1. Odberateľ sa zaväzuje odobrať dohodnutý objem elektriny pre daný štvrťrok uvedený v Prílohe č. 1 v tolerancii 0 až + 8 %.

  • Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku pod 100% vyúčtuje Dodávateľ rozdiel medzi dohodnutým a skutočne odobratým množstvom elektriny v cene 0,800 Sk/kWh.

  • Pri skutočne odobratom množstve elektriny v danom štvrťroku nad 108% vyúčtuje Dodávateľ za každú prekročenú kWh k zmluvnej cene 0,30 Sk/kWh.

 1. Požiadavku na úpravu štvrťročného množstva elektriny si môže Odberateľ písomne uplatniť najneskôr 20 dní pred začiatkom nasledujúceho štvrťroku.

 

 1. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať Dodávateľovi poplatky určené Rozhodnutím č. 0009/2005/E a č. 0085/2005/E ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) alebo iným príslušným orgánom štátnej správy za služby v zmysle platnej legislatívy.

 

Platobné podmienky a fakturácia

 

 1. Vyúčtovanie dodávky vykoná Dodávateľ ako súčasť faktúry za všetky odoberané energie a vodu Odberateľom za každý kalendárny mesiac.

 2. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení platnom ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

 3. Odberateľ požaduje zasielať faktúry na adresu Odberateľa uvedenú v tejto zmluve ak sa nedojedná písomne inak.

 4. Splatnosť vyúčtovacej faktúry je 10 dní od dátumu jej vystavenia. Ak pripadne tento deň na deň pracovného voľna, je dňom splatnosti najbližší nasledujúci pracovný deň.

 5. Pri nezaplatení záloh, alebo faktúry za vyúčtovanie je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi úrok z omeškania, vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.

 6. Počet dní omeškania v prípade nezaplatenia zálohy sa bude rátať od termínu splatnosti dohodnutej zálohy do posledného dňa v mesiaci, v ktorom mala byť záloha zaplatená.

 7. Pri zaslaní upomienky bude Odberateľovi účtovaný poplatok vo výške nákladov na upomienku.

 8. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, výpočtovou chybou a pod., majú Odberateľ aj Dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od vystavenia resp. obdržania faktúry. Dodávateľ, resp. Odberateľ reklamáciu prešetria a výsledok prešetrenia oznámia druhej strane v zákonom stanovenej lehote.

 

Zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu

 1. Časť zmluvy o dodávke elektriny môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína prvým kalendárnym dňom mesiaca, ktorý nasleduje po doručení písomnej výpovede zmluvnej strane.

 2. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Odberateľa, menovite v prípade, že Odberateľ mešká s platbou za odobratú elektrinu viac než 30 dní, Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže Dodávateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Odberateľovi.

 3. V prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany Dodávateľa Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy môže Odberateľ najskôr v siedmy deň po doručení oznámenia o odstúpení Dodávateľovi.

 4. V prípade, že počas doby trvania zmluvného vzťahu dôjde k zmene platných právnych noriem alebo k prijatiu nových noriem, sa zmluvné strany zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy.

 5. Dodávateľ je oprávnený z dôvodu neuhradenia faktúr a záloh za elektrinu ukončiť dodávku elektriny do odberného miesta, ak Odberateľ opakovane nedodrží dohodnutý spôsob platby.

 6. Informácie o zložení podielu energetických zdrojov primárnej zložky elektriny a dopade na životné prostredie sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa el. energie pre Energoblok a.s. a to Západoslovenská energetika a.s. - www.zse.sk

 

 

2.Dodávka tepelnej energie:

Dodávku tepla odberateľ nepožaduje.

Odberateľ súhlasí s inštaláciou meračov tepla do jeho priestorov i s prípadnými úpravami tepelných rozvodov za účelom ich inštalácie a je oboznámený s ich umiestnením , má právo kntroly meradla, v prípade jeho umiestnenia mimo jeho priestorov v doprovode dodavateľa.

Odberateľ zabezpečí odovzdanie kľúčov na hl.vrátnici ,aby v prípade poruchy,bola možnosť prístupu k hlavným energetickým rozvodom v jeho priestoroch,alebo k havarovanému zariadeniu (napr.prasknutý radiator)

V prípade neodovzdania kľúčov a hrozbe väčšej majetkovej škody,sú pracovníci údržby ENERGOBLOK-u a.s. oprávnenínásilne vniknúť do objektu a okamžite sú povinní upovedomiť vedúceho pracovníka odberateľa.

Za škody spôsobené na vykurovacom systéme u odberateľa vinou neopatrnej manipulácie, alebo úmysleného poškodenia zodpovedá odberateľ v zmysle občianskeho zákonníka.

Akékoľvek zásahy do vykurovacieho systému bez súhlasu dodavateľa sú zakázané.Výmena vykurovacích telies je možná po dohode s dodávateľom iba v období mimo vykurovacej sezóny.

 

3.Dodávka zemného plynu naftového:

Dodavateľ zemný plyn neodoberá.

 

4.Dodávka teplej užitkovej vody:

Teplá voda je dodávaná do rozvodov v areáli v zmysle STN o teplote 55 stupňov Celzia na výstupe z boilera v pracovných dňoch od 6,00 hod do 22,00 hod.

Na III. smenu a v nepracovných dňoch je možné zabezpečiť teplú vodu dohodou.

Dodávka teplej vody podlieha regulačným opatreniam v prípade živelných pohrôm(sucho)alebo pri závažných poruchách(odstávka časti siete)

 

5.Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie vôd:

Dodávka je zabezpečovaná nepretržite.Tak isto podlieha regulácii-viď bod 4.

Odber pitnej vody pri použití na technologické účely musí byť v zmysle zákonov o vodnom hospodárstve meraný.Odberateľ je povinný takýto odber oznámiť dodavateľovi z dôvodu spoplatnenia tejto vody.V prípade nenahlásenia následné sankcie vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti znáša odberateľ.

Odobratá voda bude odkanalizovaná kanalizáciou dodavateľa ,dľa použitia splaškovou, alebo dažďovou kanalizáciou.Do kanalizácie sa zakazuje vypúšťať látky , ktoré by mohli viesť k havárijnému zhoršeniu akosti vypúšťaných vôd.

V prípade havárijného zhoršenia akosti vôd únikom látok škodiacim vodám v príslušnej kanalizácii je odberateľ povinný riadiť sa „Havárijným plánom pre prípad havárijného zhoršenia kvality vôd„ dodavateľa a pokynmi pohotovostnej čaty dodavateľa.

 

III. C E N A .

1. CENOVÉ PODMIENKY .

V zmysle zákona 526/90 Zb. o cenách , platí pre dodávku vyššie uvedených energií a vody cenník vydaný dodavateľom- viď úvod tejto zmluvy.Cenník schvaľuje predstavenstvo spoločnosti ENERGOBLOK a.s a zohľadňuje aktuálne ceny od štátnych dodávateľov el.energie , plynu a vody a pre zákonom regulované ceny je schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

2. OSTATNÉ PODMIENKY .

O zvýšení ceny (najmä vo vzťahu k nakupovanej cene od vyššieho dodávateľa ) bude odberateľ informovaný zmenou cenníka .

V prílohe č.1 tejto zmluvy je súpis fakturačných meradiel na meranie el.energie,tepla,plynu,vody.

3. CENOVÉ ZĽAVY .

Dodávateľ si vyhradzuje právo poskytnuť celoplošnú zľavu bez dohody ( napríklad pri fakturácii dodávok ) . Ďalej poskytne dodávateľovi zľavu pri dodávkach zemného plynu s nižšou výhrevnosťou - obchodno-technické podmienky na služby poskytované v dodávkach zemného plynu časť Akosť plynu odst.3.

4. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY .

Sadzba dane z pridanej hodnoty je určená podľa § 16, bod i zákona č. 222/92 Zb. o dani z pridanej hodnoty a v znení novelizovaných predpisov . Pri výpočte splátok nie je počítaná daň z pridanej hodnoty .

5. ZVLÁŠTNE PODMIENKY .

Všetky ďalšie podmienky dodávok v oblasti cien môžu byť dohodnuté dodatkom k zmluve alebo priamo uvedené v tomto odseku .

 

IV. F A K T U R A Č N É P O D M I E N K Y .

 

Zmluvné strany sa dohodli na plnení týchto podmienok :

1.Stanovenie výšky záloh a platobný kalendár záloh:

príloha č.2 zmluvy

2. Dodávateľ má právo vystaviť súčtovú faktúru pre všetky odberné miesta odberateľa , ktoré majú rovnaké bankové spojenia.

3. Dodávateľ zašle do 7 dní po skončení mesiaca odberateľovi faktúru za skutočne odobrané energie,vodu a služby , kde bude z faktúrovanej čiastky odpočítaná záloha do konca fakturačného obdobia ( mesiaca ) , pripísaná na účet dodávateľa.

4. Prípadný preplatok :

a.) bude započítaný ako čiastková úhrada predpísanej zálohy na nasledujúce zúčtovacie obdobie ( mesiac ) a odberateľ uhradí rozdiel medzi predpísanou zálohou a preplatkom.

b.) na vyrovnanie iných finanančných pohľadávok , ktoré má dodávateľ voči odberateľovi a bolo by ich možné vzájomným zápočtom vyrovnať .

 

 

V. VŠEOBECNÉ PODMIENKY .

1. Výška záloh vypočítaná v zmysle I. časti fakturačných podmienok bude oznámená odberateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred obdobím ,pre ktoré bola vypočítaná. Táto výška záloh je pre odberateľa záväzná , v mimoriadnych prípadoch ( napr. zmena ceny ) sa oznamovacie termíny upravia podľa dohody odberateľa a dodávateľa podľa odberu :

1.1. Do odberu 5 000m3 zemného plynu , alebo 5 000 kWh mesačne zaplatí odberateľ dodávateľovi do 15. dňa v mesiaci zálohu vo výške 100 % predpokladaného odberu služieb v dodávke energií.

1.2. Nad 5 000m3 zemného plynu, alebo nad 5 000 kWh mesačne zaplatí odberateľ dodávateľovi zálohu v troch rovnakých čiastkach splatných 1., 11. a 21.dňa v mesiaci , prípadne do 15. dňa v mesiaci celú zalohovanú čiastku ( zaokruhlene na tis. Sk ). V prípade , že niektorý deň je dňom pracovného voľna je záloha splatná v najbližší pracovný deň.

2. Pri nedodržaní dohodnutého spôsobu platenia záloh a faktúr v uvedených dohodnutých termínoch splatnosti , ako aj výška úhrady môže uplatniť dodávateľ voči odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.075 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania . Odberateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu na základe písomnej výzvy dodávateľovi do 6 dní po jej obdržaní prevodným príkazom k úhrade . Uplatnenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa práva na uplatnenie nároku škody , ktorá bude vyššia ako zmluvná pokuta . Zmluvná pokuta za nezaplatenú zálohu sa bude učtovať len za obdobie do konca mesiaca, pre ktorý bola záloha vypočítaná . Zmluvná pokuta nenahradzuje vyučtovanie úroku z omeškania (§ 369 Obchodného zákonníka ) .

3. Pri neplnení dohodnutých fakturačných platobných podmienok si dodávateľ vyhradzuje právo obmedziť , alebo prerušiť dodávku vo všetkých odberných miestach bez toho , že by zodpovedal odberateľovi za vzniklú škodu. Taktiež si pri neplnení týchto podmienok vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Dodávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť odberateľovi minimálne 7 dní pred dňom odpojenia.

4. Odberateľ je povinný zložiť kauciu , ako zábezpeku budúcich platieb vo výške dvojmesačnej úhrady služieb v prípade , že z titulu neplatenia faktúr a záloh mu bola prerušená dodávka energií , pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak .

5. Ak odberateľ poukáže platbu s nesprávnym variabilným symbolom , alebo ju poukáže iným bankovým spojením dodávateľa ako je uvedené vo faktúre , dodávateľ ju bude evidovať ako neumiestnenú a považovať ako nerealizovanú s následným postupom .

6. Faktúra obsahuje všetky naležitosti v zmysle zákona 222/92 Zb. a je zároveň daňovým dokladom.

7.Odberateľ podpisom tejto zmluvy poskytuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v  ustanoveniach zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých nárokov vzniknutých na základe tejto zmluvy. Odberateľ dáva podpisom tejto zmluvy súhlas Dodávateľovi na poskytnutie jeho osobných údajov uvedených v zmluve na spracovanie aj iným subjektom, s ktorými uzatvorí Dodávateľ zmluvu o spracovaní osobných údajov.

8.Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia platnými predpismi právneho poriadku SR.

 

V prípade nejasností vzniknutých pri realizácii tejto zmluvy v nej neustanovených sa postupuje podľa ustanovení „Zákona o energetike“ a „Obchodného zákonníka“

 

Platnosť zmluvy:Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.S výpovednou lehotou 1 mesiac,mimo prípadov uvedených vyššie.

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch po jednom pre každú zmluvnú stranu.

 

V Brezovej pod Bradlom

1.6.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................... ..........................

Dodávateľ Odberateľ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.1 k zmluve č.1/2005

O DODÁVKE ENERGIÍ,VODY A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB .

 

 

I. Súpis meradiel el. energie:

Čís.mer. Konštanta koef.

 

II. Súpis meradiel tepelnej energie:

Neodoberá tepelnú energiu

 

III.Súpis plynomerov:

Číslo mer. Umiestnenie

Neodoberá plyn

 

IV.Súpis vodomerov,počet pracovníkov:

Vodomery č., odpočítava sa spotreba vodomerov č.

 

 

Stav k

Odberateľ bol s umiestnením meradiel oboznámený.

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––-

Dodavateľ Odberateľ

Posledná úprava Štvrtok, 08 Marec 2012 06:46